مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 ebc.um.ac.ir آزمایشگاه بیوپالایش زیست محیطی 2019-03-10
2 csi.um.ac.ir گروه مطالعات برنامه درسی 2019-03-04
3 faf3.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی 2019-03-02
4 organoids.um.ac.ir سمپوزیم ارگانوئیدها 2019-02-27
5 herdhealth.um.ac.ir انجمن علمی تخصصی سلامت گله های شیری 2019-02-02
6 iicee2019.um.ac.ir ششمین همایش آموزش مهندسی ایران 2019-01-29
7 labs.um.ac.ir مدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه 2019-01-29
8 rgrc.um.ac.ir هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی 2019-01-29
9 nahad.um.ac.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 2019-01-07
10 library2.um.ac.ir مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی 2019-01-07
11 greenhouse.um.ac.ir واحد ویژه خدمات تخصصی علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد 2019-01-07
12 nrl.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری 2018-12-08
13 milab.um.ac.ir آزمایشگاه تصویربرداری پزشکی 2018-12-01
14 iecf.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد 2018-11-17
15 iscisc2019.um.ac.ir شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 2018-11-17
16 ctps.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری 2018-11-13
17 fual.um.ac.ir Ferdowsi University Aerodynamic Laboratory 2018-10-31
18 edrive.um.ac.ir آزمایشگاه پژوهشی کنترل محرکه های الکتریکی و مبدلهای خورشیدی و بادی 2018-10-31
19 soealab.um.ac.ir آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا 2018-10-23
20 flp.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 2018-08-28