مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 iscsb.um.ac.ir شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه فردوسی مشهد 1395-11-27
122 college-epl.um.ac.ir دفتر اموزش های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1395-11-23
123 iriin.um.ac.ir هماهنگ کننده ملی ارتباطات بین المللی ایران و هند 1395-11-04
124 sanad2.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد(سایت قدیمی) 1395-11-04
125 ptsc.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری 1395-11-04
126 math4all.um.ac.ir ترویج علوم ریاضی برای همه 1395-10-26
127 sp.um.ac.ir گروه مطالعات و برنامه ریزی 1395-10-25
128 college2.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1395-10-12
129 ssc2.um.ac.ir شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی 1395-10-12
130 reman-lab.um.ac.ir آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر، مغناطیس و نانوتکنولژی 1395-10-12
131 vcs2.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه معاونت ها 1395-10-12
132 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 1395-10-12
133 moj.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب 1395-10-01
134 vma.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودال 1395-09-17
135 politics.um.ac.ir گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-09-17
136 fatiguelab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی 1395-08-26
137 emc.um.ac.ir آزمایشکاه سازگاری الکترومغناطیسی و فناوری مدارهای ریزموج 1395-08-15
138 ne.um.ac.ir آزمایشگاه الکترونیک آلی و سلولهای خورشیدی ne 1395-08-15
139 vs.um.ac.ir معاونت دانشجویی معاونت ها 1395-08-15
140 ctpl.um.ac.ir مرکز بین المللی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13