مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 geoforall.um.ac.ir تفاهم نامه بین المللی Geo For All 1395-07-13
142 sciip2.um.ac.ir قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات 1395-07-13
143 lawclinic.um.ac.ir کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
144 nrc.um.ac.ir هسته ی پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
145 imel.um.ac.ir سایت جنبش رهبری آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
146 ce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-05
147 composite-research-center.um.ac.ir هسته پژوهشی کامپوزیت دانشگاه فردوسی 1395-07-05
148 agriculture2.um.ac.ir دانشکده کشاورزی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1395-07-05
149 gamejam-blog.um.ac.ir مسابقه برنامه نویسی بازیها گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-06-27
150 theology.um.ac.ir دانشکده الهیات دانشکده ها 1395-06-21
151 ssi2.um.ac.ir انجمن رسوب شناسی ایران(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1395-06-21
152 mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی شهد دانشکده ها 1395-06-21
153 vcr2.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری(نسخه ی قدیمی) معاونت ها 1395-06-11
154 lawpolitics.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده ها 1395-05-24
155 erftc.um.ac.ir واحد ویژه آموزشی – تحقیقاتی صنایع غذایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-05-24
156 mmplab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی خواص مکانیکی مواد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-05-04
157 edf.um.ac.ir اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه گوناگون 1395-04-23
158 tsfum.um.ac.ir دوره دکتری تخصصی مطالعات ترجمه گوناگون 1395-04-01
159 aka.um.ac.ir آزمایشگاه اندازه گیری و کالیبراسیون ابعادی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-04-01
160 c-library.um.ac.ir مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1395-03-10