مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 psy-clinic.um.ac.ir پلی کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گوناگون 1394-10-16
182 valorization.um.ac.ir مرکز ارزش آفرینی دانشکده مهندسی گوناگون 1394-10-16
183 political.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی گروه علوم سیاسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-09-23
184 rcam.um.ac.ir مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
185 sqlab.um.ac.ir آزمایشگاه کیفیت نرم افزار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
186 phisci.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
187 rd-center.um.ac.ir مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
188 safaru.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
189 itcs-center.um.ac.ir Innovation Center and Technological Services of Ferdowsi Un گوناگون 1394-08-27
190 food.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
191 management.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی مدیریت انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
192 ee.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی برق انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
193 fgsa.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
194 chem.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
195 edit.um.ac.ir خدمات حرفه ای حوزه معاونت پژوهشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-08-09
196 emei2016.um.ac.ir دومین جشنواره سالانه کارآفرینی، کسب و کار وصنایع مهندسی گوناگون 1394-07-29
197 arithland.um.ac.ir شهر ریاضی گوناگون 1394-07-29
198 sanad.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-07-13
199 cnukr.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-07-06
200 green.um.ac.ir پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-05-14