مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 fumlug.um.ac.ir LUG (Linux User Group) 1397-05-07
42 wtlab1.um.ac.ir آزمایشگاه فناوری وب(موقتی) 1397-05-07
43 aeen.um.ac.ir آیین دانشجویی 1397-05-07
44 docs.vpb.um.ac.ir docs.vpb 1397-05-03
45 faru1.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی(موقتی) دانشکده ها 1397-05-01
46 mashaal.um.ac.ir بخش آموزش زبان عربی کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1397-04-30
47 biotechnologylab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی 1397-04-13
48 ntlab.um.ac.ir آزمایشگاه نانو تکنولوژی 1397-04-13
49 btlab.um.ac.ir آزمایشگاه بیوتکنولوژی 1397-04-13
50 frlab.um.ac.ir آزمایشگاه مرجع 1397-04-13
51 cslab.um.ac.ir آزمایشگاه علوم شناختی 1397-04-13
52 cat.um.ac.ir مرکز فناوریهای پیشرفته 1397-04-13
53 sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی مراکز رشد 1397-04-11
54 sshi.um.ac.ir موقتی 1397-04-11
55 clpa.um.ac.ir چهارمین نشست روسای دانشگاههای ایران و جهان غرب 1397-04-10
56 statistics.um.ac.ir گروه آموزشی آمار 1397-04-03
57 appliedmath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی کاربردی 1397-04-03
58 puremath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی محض 1397-04-03
59 mathstat-muni.um.ac.ir دفتر همکاریهای علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداری 1397-04-03
60 gamelab.um.ac.ir آزمایشگاه بازیهای ریاضی 1397-04-03