مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
441 profdoc.um.ac.ir پایگاه مقالات اعضای هیات علمی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
442 jm.um.ac.ir سامانه مدیریت مجله‌های پژوهشی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
443 confbank.um.ac.ir پایگاه مقاله‌ کنفرانس‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
444 thesis.um.ac.ir پایگاه پایان‌نامه‌های دانشجویی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
445 manuscript.um.ac.ir پایگاه کتاب‌های خطی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
446 fumblog.um.ac.ir سامانه وبلاگ پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
447 ads.um.ac.ir سامانه آگهی‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
448 alumni.um.ac.ir پرتال دانش‌آموختگان پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
449 newstu.um.ac.ir سامانه اطلاع‌رسانی دانشجویان جدیدالورود پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
450 pad.um.ac.ir پایگاه اشتراک دانش پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
451 vcr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری معاونت ها 0000-00-00
452 its2.um.ac.ir مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
453 ib.um.ac.ir پردیس بین‌الملل مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
454 daneshjuyi.um.ac.ir مدیریت امور دانشجویی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
455 mafakher.um.ac.ir مرکز آثار، مفاخر و اسناد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
456 um.nahad.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
457 gsa2.um.ac.ir مدیریت تحصیلات تکمیلی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
458 cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
459 wtlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی فناوری وب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
460 seismo.um.ac.ir مرکز پژوهشی زمین‌لرزه‌شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00