مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 robotics.ssc.um.ac.ir انجمن علمی رباتیک انجمن های علمی - دانشجویی 1398-05-13
2 nano.ssc.um.ac.ir انجمن علمی نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1398-05-13
3 motorneurolab.um.ac.ir آزمایشگاه علوم اعصاب حرکتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-05-06
4 dipo.um.ac.ir دفتر پروژه های توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-04-29
5 cselab.um.ac.ir آزمایشگاه شناخت و هیجان حسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-03-19
6 adabiyat3.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ها 1398-03-01
7 adabiyat3.um.ac.ir دانشکده ادبیات دانشکده ها 1398-03-01
8 faru-tech.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی(ساب دومین) دانشکده ها 1398-03-01
9 fumsportacademy.um.ac.ir آکادمی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1398-02-14
10 fumbiology.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1398-02-14
11 cci.um.ac.ir همایش گروه کامپیوتر گوناگون 1398-02-14
12 coop.um.ac.ir طرح کوآپ گوناگون 1398-02-11
13 adabiyat-lib.um.ac.ir کتابخانه دانشکده ادبیات 1398-01-20
14 ebc.um.ac.ir آزمایشگاه بیوپالایش زیست محیطی 1397-12-19
15 csi.um.ac.ir گروه مطالعات برنامه درسی 1397-12-13
16 faf3.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی 1397-12-11
17 organoids.um.ac.ir سمپوزیم ارگانوئیدها 1397-12-08
18 herdhealth.um.ac.ir انجمن علمی تخصصی سلامت گله های شیری انجمن های علمی - دانشجویی 1397-11-13
19 herdhealth.um.ac.ir انجمن علمی تخصصی سلامت گله های شیری 1397-11-13
20 iicee2019.um.ac.ir ششمین همایش آموزش مهندسی ایران 1397-11-09