مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 gozinesh.um.ac.ir هسته گزینش 1396-10-16
2 ogp.um.ac.ir خوشه نفت و گاز ،پتروشیمی دانشگاه 1396-10-16
3 rcps3.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-10-16
4 tsfum.um.ac.ir دوره دکتری تخصصی مطالعات ترجمه گوناگون 1395-04-01
5 mplab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی خواص مکانیکی مواد و آزمایشگاه مکانیکی انرژی باد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-03-09
6 wmpm.um.ac.ir همایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-03-09
7 iprlab.um.ac.ir آزمایشگاه حفاظت صنعتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-02-19
8 modarresin.um.ac.ir انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1395-02-19
9 ssa.um.ac.ir شورای دبیران انجمن های علمی تشکل ها 1395-01-18
10 efc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد انجمن های علمی - دانشجویی 1395-01-18
11 mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی شهد دانشکده ها 1395-00-00
12 gamejam-blog.um.ac.ir مسابقه برنامه نویسی بازیها گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-00-00
13 eco.um.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه های آموزشی 1394-12-25
14 civil.ssc.um.ac.ir انجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-12-25
15 cooshesh.um.ac.ir طرح کوشش گوناگون 1394-12-25
16 vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی دانشکده ها 1394-12-03
17 fflab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-12-03
18 vet2.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی (نسخه قدیمی) دانشکده ها 1394-12-03
19 faru.fa.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنراسلامی(نسخه فارسی) دانشکده ها 1394-11-07
20 faru.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-11-07