مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 tsfum.um.ac.ir دوره دكتري تخصصي مطالعات ترجمه گوناگون 1395-04-01
2 mplab.um.ac.ir آزمايشگاه تحقيقاتي خواص مكانيكي مواد و آزمايشگاه مكانيكي انرژي باد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-03-09
3 wmpm.um.ac.ir همایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-03-09
4 iprlab.um.ac.ir آزمايشگاه حفاظت صنعتي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-02-19
5 modarresin.um.ac.ir انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1395-02-19
6 ssa.um.ac.ir شوراي دبيران انجمن هاي علمي تشکل ها 1395-01-18
7 efc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد انجمن های علمی - دانشجویی 1395-01-18
8 mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی شهد دانشکده ها 1395-00-00
9 gamejam-blog.um.ac.ir مسابقه برنامه نويسي بازيها گروه كامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-00-00
10 eco.um.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه های آموزشی 1394-12-25
11 civil.ssc.um.ac.ir انجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-12-25
12 cooshesh.um.ac.ir طرح كوشش گوناگون 1394-12-25
13 vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی دانشکده ها 1394-12-03
14 fflab.um.ac.ir آزمايشگاه مكانيك شكست و خستگي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-12-03
15 vet2.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی (نسخه قدیمی) دانشکده ها 1394-12-03
16 faru.fa.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنراسلامی(نسخه فارسی) دانشکده ها 1394-11-07
17 faru.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-11-07
18 ishm.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07
19 press.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-11-07
20 ishm2.um.ac.ir پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07