مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 mplab.um.ac.ir آزمايشگاه تحقيقاتي خواص مكانيكي مواد و آزمايشگاه مكانيكي انرژي باد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-03-09
2 wmpm.um.ac.ir همایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-03-09
3 iprlab.um.ac.ir آزمايشگاه حفاظت صنعتي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-02-19
4 modarresin.um.ac.ir انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1395-02-19
5 ssa.um.ac.ir شوراي دبيران انجمن هاي علمي تشکل ها 1395-01-18
6 efc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد انجمن های علمی - دانشجویی 1395-01-18
7 eco.um.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروههای آموزشی 1394-12-25
8 civil.ssc.um.ac.ir انجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-12-25
9 cooshesh.um.ac.ir طرح كوشش گوناگون 1394-12-25
10 vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی دانشکده ها 1394-12-03
11 fflab.um.ac.ir آزمايشگاه مكانيك شكست و خستگي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-12-03
12 vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-12-03
13 faru.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی دانشکده ها 1394-11-07
14 faru.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-11-07
15 ishm.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07
16 press2.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-11-07
17 ishm.um.ac.ir پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07
18 basfum.um.ac.ir بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1394-10-16
19 psy-clinic.um.ac.ir پلي كلينيك دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گوناگون 1394-10-16
20 valorization.um.ac.ir مركز ارزش آفريني دانشكده مهندسي گوناگون 1394-10-16