مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
1 accounting.ssc.um.ac.ir انجمن علمی حسابداری انجمن های علمی - دانشجویی 1398-06-25
2 feacollege.um.ac.ir مرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-06-25
3 brandinsport.um.ac.ir دبیرخانه دائمی برند در ورزش گوناگون 1398-06-12
4 rcg2020.um.ac.ir همایش RCG2020 گوناگون 1398-06-10
5 robotics.ssc.um.ac.ir انجمن علمی رباتیک انجمن های علمی - دانشجویی 1398-05-13
6 nano.ssc.um.ac.ir انجمن علمی نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1398-05-13
7 motorneurolab.um.ac.ir آزمایشگاه علوم اعصاب حرکتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-05-06
8 dipo.um.ac.ir دفتر پروژه های توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-04-29
9 cselab.um.ac.ir آزمایشگاه شناخت و هیجان حسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1398-03-19
10 adabiyat3.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ها 1398-03-01
11 adabiyat3.um.ac.ir دانشکده ادبیات دانشکده ها 1398-03-01
12 faru-tech.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی(ساب دومین) دانشکده ها 1398-03-01
13 fumsportacademy.um.ac.ir آکادمی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1398-02-14
14 fumbiology.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1398-02-14
15 cci.um.ac.ir همایش گروه کامپیوتر گوناگون 1398-02-14
16 coop.um.ac.ir طرح کوآپ گوناگون 1398-02-11
17 adabiyat-lib.um.ac.ir کتابخانه دانشکده ادبیات 1398-01-20
18 ebc.um.ac.ir آزمایشگاه بیوپالایش زیست محیطی 1397-12-19
19 csi.um.ac.ir گروه مطالعات برنامه درسی 1397-12-13
20 faf3.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی 1397-12-11