مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
101 socialsciences.um.ac.ir گروه علوم اجتماعي گروه های آموزشی 1393-08-28
102 engdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات انگليسي گروه های آموزشی 1393-08-27
103 frenchdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-27
104 faunairanica.um.ac.ir چك ليست گونه هاي جانوري مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-08-17
105 arshian.um.ac.ir وب گاه شهداي دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-08-11
106 zaer.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشجويي خراسان رضوي گوناگون 1393-08-11
107 ddc.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي طراحي ديجيتال انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-11
108 fa.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
109 en.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
110 ar.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
111 de.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
112 zh.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
113 ru.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
114 elecfum.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-06
115 deptfr.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-06
116 isssi.um.ac.ir انجمن سيستم هاي هوشمند گوناگون 1393-07-29
117 sustainability.um.ac.ir هسته پژوهشي توسعه پايدار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
118 gabsiss.um.ac.ir انجمن علمي جامعه شناسي شاخه خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
119 iso2.um.ac.ir اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-07-07
120 Tarikh.um.ac.ir گروه آموزشی تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي گروه های آموزشی 1393-07-01