مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
101 mrdm.um.ac.ir ارتباط شهرداری با دانشگاه 1397-05-08
102 fumlug.um.ac.ir LUG (Linux User Group) 1397-05-07
103 wtlab1.um.ac.ir آزمایشگاه فناوری وب(موقتی) 1397-05-07
104 aeen.um.ac.ir آیین دانشجویی 1397-05-07
105 docs.vpb.um.ac.ir docs.vpb 1397-05-03
106 faru1.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی(موقتی) دانشکده ها 1397-05-01
107 mashaal.um.ac.ir بخش آموزش زبان عربی کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1397-04-30
108 biotechnologylab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی 1397-04-13
109 ntlab.um.ac.ir آزمایشگاه نانو تکنولوژی 1397-04-13
110 btlab.um.ac.ir آزمایشگاه بیوتکنولوژی 1397-04-13
111 frlab.um.ac.ir آزمایشگاه مرجع 1397-04-13
112 cslab.um.ac.ir آزمایشگاه علوم شناختی 1397-04-13
113 cat.um.ac.ir مرکز فناوریهای پیشرفته 1397-04-13
114 sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی مراکز رشد 1397-04-11
115 sshi.um.ac.ir موقتی 1397-04-11
116 clpa.um.ac.ir چهارمین نشست روسای دانشگاههای ایران و جهان غرب 1397-04-10
117 statistics.um.ac.ir گروه آموزشی آمار 1397-04-03
118 appliedmath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی کاربردی 1397-04-03
119 puremath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی محض 1397-04-03
120 mathstat-muni.um.ac.ir دفتر همکاریهای علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداری 1397-04-03