مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
101 tarikhnegar2.um.ac.ir گروه تاريخ گروههای آموزشی 1393-08-28
102 zabanshenasi2.um.ac.ir گروه زبانشناسي گروههای آموزشی 1393-08-28
103 socialsciences.um.ac.ir گروه علوم اجتماعي گروههای آموزشی 1393-08-28
104 engdept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات انگليسي گروههای آموزشی 1393-08-27
105 frenchdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه گروههای آموزشی 1393-08-27
106 faunairanica.um.ac.ir چك ليست گونه هاي جانوري مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-08-17
107 arshian.um.ac.ir وب گاه شهداي دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-08-11
108 zaer.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشجويي خراسان رضوي گوناگون 1393-08-11
109 ddc.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي طراحي ديجيتال انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-11
110 fa.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
111 en.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
112 ar.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
113 de.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
114 zh.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
115 ru.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
116 elecfum.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي گروه مهندسي برق دانشكده مهندسي انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-06
117 deptfr.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فرانسه گروههای آموزشی 1393-08-06
118 isssi.um.ac.ir انجمن سيستم هاي هوشمند گوناگون 1393-07-29
119 sustainability.um.ac.ir هسته پژوهشي توسعه پايدار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
120 gabsiss.um.ac.ir انجمن علمي جامعه شناسي شاخه خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19