مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
101 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافیا گروه های آموزشی 1393-08-28
102 tarikhnegar.um.ac.ir گروه تاریخ گروه های آموزشی 1393-08-28
103 zabanshenasi.um.ac.ir گروه زبانشناسی گروه های آموزشی 1393-08-28
104 socialsciences.um.ac.ir گروه علوم اجتماعی گروه های آموزشی 1393-08-28
105 engdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات انگلیسی گروه های آموزشی 1393-08-27
106 frenchdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-27
107 faunairanica.um.ac.ir چک لیست گونه های جانوری مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-08-17
108 arshian.um.ac.ir وب گاه شهدای دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-08-11
109 zaer.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشجویی خراسان رضوی گوناگون 1393-08-11
110 ddc.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی طراحی دیجیتال انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-11
111 fa.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
112 en.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
113 ar.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
114 de.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
115 zh.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
116 ru.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
117 elecfum.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-06
118 deptfr.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-06
119 isssi.um.ac.ir انجمن سیستم های هوشمند گوناگون 1393-07-29
120 sustainability.um.ac.ir هسته پژوهشی توسعه پایدار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19