مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
101 fea.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
102 library.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-03-12
103 bio.um.ac.ir گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
104 geo.um.ac.ir گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
105 chem.um.ac.ir گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
106 sci.um.ac.ir دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
107 vetabortion2.um.ac.ir قطب علمی سقط جنین دانشکده دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
108 c-taamol.um.ac.ir شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-03-12
109 iagrp.um.ac.ir انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران تشکل ها 1394-03-12
110 8thharekat.um.ac.ir هشتمین جشنواره ملی حرکت گوناگون 1394-03-12
111 mathstat2.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی (نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1394-03-12
112 vmlab.um.ac.ir آزمایشگاه سیستمهای بینایی-حرکتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
113 shahab.um.ac.ir شهاب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
114 helalahmar2.um.ac.ir کانون هلال احمر دانشگاه فردوسی مشهد(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1394-03-12
115 docs2.vpb.um.ac.ir فرآیندهای مستند شده معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-02-13
116 tto.um.ac.ir مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-02-13
117 gsrc2.um.ac.ir هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-02-09
118 tarhino.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی بین رشته ای تحول در علوم انسانی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-02-09
119 shahrsazi.ssc.um.ac.ir نجمن علمی – دانشجویی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-02-09
120 college.sportedu.um.ac.ir آموزش های عالی آزاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گوناگون 1394-01-31