مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 hpc.um.ac.ir مرکز محاسبات سنگین گوناگون 1394-01-22
122 saybanemehr.um.ac.ir سایبان مهر گوناگون 1393-12-24
123 vs2.um.ac.ir معاونت دانشجویی(نسخه ی قدیمی) معاونت ها 1393-12-17
124 mali.vpa.um.ac.ir مدیریت مالی معاونت اداری و مالی معاونت ها 1393-12-17
125 grc2.um.ac.ir مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی (متآب) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-12-13
126 ostadan.um.ac.ir مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-12-13
127 vcc.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی دانشکده دامپزشکی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-12-13
128 fib.um.ac.ir پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-12-04
129 herdhealth.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی سلامت گله های شیری انجمن های علمی - دانشجویی 1393-12-04
130 cophos.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
131 pooyesh.um.ac.ir اولین جشنواره ی پژوهشی و فناورانه ی پویش مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
132 intr.um.ac.ir همکاریهای علمی بین المللی گوناگون 1393-11-12
133 lis2.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 1393-11-12
134 lawfea.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی حقوق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-11-12
135 lis.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گروه های آموزشی 1393-11-12
136 itsairan.khr.um.ac.ir انجمن علمی گردشگری ایران شعبه خراسان رضوی گوناگون 1393-11-04
137 psychoclinic.um.ac.ir کلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گوناگون 1393-11-04
138 smc.um.ac.ir سمینارهای ملی دانشجویی ایران گوناگون 1393-10-08
139 sug.um.ac.ir نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-10-08
140 isa.um.ac.ir انجمن جامعه شناسی ایران گوناگون 1393-09-26