مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 quran2.um.ac.ir گروه آموزشی علوم قرآن و حديث(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 1393-07-01
122 religion.um.ac.ir گروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقي گروه های آموزشی 1393-07-01
123 maaref.um.ac.ir گروه آموزشی معارف اسلامي گروه های آموزشی 1393-07-01
124 mahd.um.ac.ir مهد کودک دانشکده علوم تربیتی گوناگون 1393-07-01
125 philosophy.um.ac.ir گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروه های آموزشی 1393-07-01
126 dc.um.ac.ir شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-06-22
127 ae.soils.ssc.um.ac.ir نجمن علمي – دانشجويي گروه خاك شناسي دانشكده كشاورزي انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-12
128 harekat_temp.um.ac.ir پنجمين جشنواره دانشگاهي حركت انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-06-12
129 harkat8.um.ac.ir هشتمین جشنواره دانشگاهي حركت انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-06-12
130 mwm.um.ac.ir نشست تخصصي تدبير آب مشهد گوناگون 1393-06-03
131 elecfum.scc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي مهندسي برق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-03
132 groups.um.ac.ir سایت گروه آموزشی گروه های آموزشی 1393-05-25
133 cadcamlab2.um.ac.ir آزمايشگاه CAD/CAM(نسخه ی قبلی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-05-18
134 nanotech.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي بين رشته اي نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1393-05-18
135 food.um.ac.ir مجتمع صنايع غذايي گروه علوم و صنايع غذايي گوناگون 1393-04-29
136 nciid1.um.ac.ir نخستین کنگره ی ملی آبیاری و زهکشی ایران گوناگون 1393-04-22
137 aerospace.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي هوافضا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
138 msu.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي مكانيك انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
139 anahyd.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی آب انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
140 rdzi.um.ac.ir گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-04-21