مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 gabsiss.um.ac.ir انجمن علمی جامعه شناسی شاخه خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
122 iso2.um.ac.ir اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-07-07
123 Tarikh.um.ac.ir گروه آموزشی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی گروه های آموزشی 1393-07-01
124 quran2.um.ac.ir گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 1393-07-01
125 religion.um.ac.ir گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی گروه های آموزشی 1393-07-01
126 maaref.um.ac.ir گروه آموزشی معارف اسلامی گروه های آموزشی 1393-07-01
127 mahd.um.ac.ir مهد کودک دانشکده علوم تربیتی گوناگون 1393-07-01
128 philosophy.um.ac.ir گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروه های آموزشی 1393-07-01
129 dc.um.ac.ir شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-22
130 ae.soils.ssc.um.ac.ir نجمن علمی – دانشجویی گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-12
131 harekat_temp.um.ac.ir پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن های علمی دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-12
132 harkat8.um.ac.ir هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن های علمی دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-12
133 mwm.um.ac.ir نشست تخصصی تدبیر آب مشهد گوناگون 1393-06-03
134 elecfum.scc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی مهندسی برق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-03
135 groups.um.ac.ir سایت گروه آموزشی گروه های آموزشی 1393-05-25
136 cadcamlab2.um.ac.ir آزمایشگاه CAD/CAM(نسخه ی قبلی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-05-18
137 nanotech.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی بین رشته ای نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1393-05-18
138 food.um.ac.ir مجتمع صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی گوناگون 1393-04-29
139 nciid1.um.ac.ir نخستین کنگره ی ملی آبیاری و زهکشی ایران گوناگون 1393-04-22
140 aerospace.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی هوافضا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21