مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 iso.um.ac.ir اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-07-07
122 Philosophy2.um.ac.ir گروه آموزشی فلسفه و حكمت اسلامي گروههای آموزشی 1393-07-01
123 Tarikh.um.ac.ir گروه آموزشی تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي گروههای آموزشی 1393-07-01
124 quran2.um.ac.ir گروه آموزشی علوم قرآن و حديث گروههای آموزشی 1393-07-01
125 religion.um.ac.ir گروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقي گروههای آموزشی 1393-07-01
126 maaref.um.ac.ir گروه آموزشی معارف اسلامي گروههای آموزشی 1393-07-01
127 mahd.um.ac.ir مهد کودک دانشکده علوم تربیتی گوناگون 1393-07-01
128 dc.um.ac.ir شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-06-22
129 ae.soils.ssc.um.ac.ir نجمن علمي – دانشجويي گروه خاك شناسي دانشكده كشاورزي انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-12
130 harkat.um.ac.ir پنجمين جشنواره دانشگاهي حركت انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-06-12
131 mwm.um.ac.ir نشست تخصصي تدبير آب مشهد گوناگون 1393-06-03
132 elecfum.scc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي مهندسي برق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-03
133 groups.um.ac.ir سایت گروه آموزشی گروههای آموزشی 1393-05-25
134 cadcamlab2.um.ac.ir آزمايشگاه CAD/CAM مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-05-18
135 nanotech.ssc.um.ac.ir انجمن علمي – دانشجويي بين رشته اي نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1393-05-18
136 food.um.ac.ir مجتمع صنايع غذايي گروه علوم و صنايع غذايي گوناگون 1393-04-29
137 nciid.um.ac.ir گروه مهندسي آب گروههای آموزشی 1393-04-22
138 aerospace.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي هوافضا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
139 msu.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي مكانيك انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
140 anahyd.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی آب انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21