مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 rdzi.um.ac.ir گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-04-21
142 basij2.um.ac.ir سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-03-21
143 cs.um.ac.ir هسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-03-21
144 reg.um.ac.ir مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 1393-03-05
145 mam.um.ac.ir گروه مهندسي متالورژي و مواد گروههای آموزشی 1393-02-28
146 metallurgy.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي مهندسي متالورژي و مواد انجمن های علمی - دانشجویی 1393-02-09
147 Fucmp.um.ac.ir دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-01-30
148 eng2.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1393-01-26
149 geo.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي جغرافيا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
150 enheraf.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي علوم اجتماعي - انحرافات انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
151 anim.um.ac.ir گروه علوم دامي دانشکده کشاورزی گروههای آموزشی 1393-01-26
152 nashriyat.um.ac.ir دوازدهمين گردهمايي مديران مسئول نشريات دانشگاه هاي كشور گوناگون 1393-01-20
153 robotics2.um.ac.ir Fum Robotics Lab مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-01-20
154 cesc.um.ac.ir قطب علمي گياهان زراعي ويژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-10
155 karafarini2.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-12-10
156 theology2.um.ac.ir دانشكده الهيات دانشکده ها 1392-12-10
157 vam.um.ac.ir صندوق وام و تسهيلات مالي انتظامات گوناگون 1392-12-10
158 siprg.um.ac.ir آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش سيگنال و تصوير مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-06
159 ctpl2.ic.um.ac.ir مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گوناگون 1392-11-12
160 herasat.um.ac.ir مدیریت حراست گوناگون 1392-11-12