مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 basijasatid.um.ac.ir سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-03-21
142 cs.um.ac.ir هسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-03-21
143 epl.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده ها 1393-03-05
144 mam.um.ac.ir گروه مهندسي متالورژي و مواد گروه های آموزشی 1393-02-28
145 metallurgy.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي مهندسي متالورژي و مواد انجمن های علمی - دانشجویی 1393-02-09
146 fucmp.um.ac.ir دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-01-30
147 eng.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1393-01-26
148 geo.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي جغرافيا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
149 enheraf.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي علوم اجتماعي - انحرافات انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
150 anim.um.ac.ir گروه علوم دامي دانشکده کشاورزی گروه های آموزشی 1393-01-26
151 nashriyat.um.ac.ir دوازدهمين گردهمايي مديران مسئول نشريات دانشگاه هاي كشور گوناگون 1393-01-20
152 robotics2.um.ac.ir Fum Robotics Lab(old version) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-01-20
153 cesc.um.ac.ir قطب علمي گياهان زراعي ويژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-10
154 karafarini2.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-12-10
155 theology.um.ac.ir دانشكده الهيات دانشکده ها 1392-12-10
156 vam.um.ac.ir صندوق وام و تسهيلات مالي انتظامات گوناگون 1392-12-10
157 siprg.um.ac.ir آزمايشگاه تحقيقاتي پردازش سيگنال و تصوير مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-06
158 herasat.um.ac.ir مدیریت حراست گوناگون 1392-11-12
159 emamreza.um.ac.ir كانون امام رضا عليه السلام گوناگون 1392-10-21
160 sscstartup.um.ac.ir برنامه استارتاپ مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-10-16