مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 green-university.um.ac.ir همایش اداری مالی 1396-10-02
142 nano.um.ac.ir ستاد نانو 1396-10-02
143 observatory2.um.ac.ir پایگاه رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهد 1396-09-26
144 paleos2.um.ac.ir انجمن دیرینه شناسی ایران 1396-08-29
145 stp2.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 1396-08-09
146 stp.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1396-08-09
147 ci2.um.ac.ir مرکز نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد 1396-08-07
148 ishm3.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 1396-08-07
149 ore2.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران 1396-08-07
150 osdce2.um.ac.ir قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی 1396-08-07
151 quran1.um.ac.ir جشنواره قرآنی 1396-08-07
152 rpt-lab.um.ac.ir آزمایشگاه آزمون های قطعات پلیمری 1396-08-07
153 osdce.um.ac.ir قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-08-07
154 ore.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخائر معدنی شرق ایران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-08-07
155 padafand.um.ac.ir پدافند غیر عامل 1396-08-02
156 ftpmedia.um.ac.ir مرکز دانلود دانشگاه فردوسی 1396-08-02
157 optlab.um.ac.ir آزمایشگاه بهینه سازی 1396-07-23
158 rtw2.um.ac.ir هفته پژوهش 1396-07-23
159 basij.um.ac.ir بسیج کارکنان مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1396-07-23
160 precvibcont.um.ac.ir آزمایشگاه مهندسی دقیق، ارتعاشات و کنترل 1396-07-13