مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 anahyd.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی آب انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
142 rdzi.um.ac.ir گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-04-21
143 basijasatid.um.ac.ir سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-03-21
144 cs.um.ac.ir هسته پژوهشی علوم شناختی دانشکده روانشناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-03-21
145 epl.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده ها 1393-03-05
146 mam.um.ac.ir گروه مهندسی متالورژی و مواد گروه های آموزشی 1393-02-28
147 metallurgy.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی مهندسی متالورژی و مواد انجمن های علمی - دانشجویی 1393-02-09
148 fucmp.um.ac.ir دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-01-30
149 eng.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1393-01-26
150 geo.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی جغرافیا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
151 enheraf.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی - انحرافات انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
152 anim.um.ac.ir گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی گروه های آموزشی 1393-01-26
153 nashriyat.um.ac.ir دوازدهمین گردهمایی مدیران مسئول نشریات دانشگاه های کشور گوناگون 1393-01-20
154 robotics2.um.ac.ir Fum Robotics Lab(old version) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-01-20
155 cesc.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-10
156 karafarini2.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-12-10
157 theology.um.ac.ir دانشکده الهیات دانشکده ها 1392-12-10
158 vam.um.ac.ir صندوق وام و تسهیلات مالی انتظامات گوناگون 1392-12-10
159 siprg.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال و تصویر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-06
160 herasat.um.ac.ir مدیریت حراست گوناگون 1392-11-12