مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 rtw.um.ac.ir هفته پژوهش گوناگون 1393-09-23
142 light2015.um.ac.ir سال جهانی نور گوناگون 1393-09-15
143 visualarts.um.ac.ir کانون هنرهای تجسمی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-09-15
144 theatre.um.ac.ir کانون تئاتر دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-09-15
145 che.um.ac.ir گروه مهندسی شیمی گروه های آموزشی 1393-09-15
146 farsidept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی گروه های آموزشی 1393-08-28
147 arabicdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات عربی گروه های آموزشی 1393-08-28
148 russiandept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات روسی گروه های آموزشی 1393-08-28
149 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافیا گروه های آموزشی 1393-08-28
150 tarikhnegar.um.ac.ir گروه تاریخ گروه های آموزشی 1393-08-28
151 zabanshenasi.um.ac.ir گروه زبانشناسی گروه های آموزشی 1393-08-28
152 socialsciences.um.ac.ir گروه علوم اجتماعی گروه های آموزشی 1393-08-28
153 engdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات انگلیسی گروه های آموزشی 1393-08-27
154 frenchdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-27
155 faunairanica.um.ac.ir چک لیست گونه های جانوری مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-08-17
156 arshian.um.ac.ir وب گاه شهدای دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-08-11
157 zaer.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشجویی خراسان رضوی گوناگون 1393-08-11
158 ddc.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی طراحی دیجیتال انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-11
159 fa.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
160 en.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06