مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
161 herasat.um.ac.ir مدیریت حراست گوناگون 1392-11-12
162 emamreza.um.ac.ir کانون امام رضا علیه السلام گوناگون 1392-10-21
163 sscstartup.um.ac.ir برنامه استارتاپ مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-10-16
164 fnre.um.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده ها 1392-10-07
165 agrecon.um.ac.ir گروه اقتصاد کشاورزی گروه های آموزشی 1392-09-26
166 psy.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی روانشناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-09-26
167 nlin.um.ac.ir آزمایشگاه فیزیک غیر خطی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-09-19
168 hpclab.um.ac.ir آزمایشگاه پردازش موازی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-08-28
169 fiqh.um.ac.ir گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه های آموزشی 1392-08-28
170 oip.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-08-28
171 bioclub.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-08-28
172 vetmed.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-07-28
173 ordoofum.um.ac.ir ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-07-28
174 ziyaratfum.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-07-28
175 mech.um.ac.ir گروه مکانیک گروه های آموزشی 1392-07-27
176 agriculture.um.ac.ir دانشکده کشاورزی دانشکده ها 1392-07-27
177 tmel.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری میکرو و نانو الکترونیک مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-07-27
178 eva.um.ac.ir مدیریت نظارت و ارزیابی و هیأت نظارت استانی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-06-03
179 appliedzoology.um.ac.ir گروه پژوهشی جونده شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-06-02
180 confnews.um.ac.ir بانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-05-23