مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
161 ar.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
162 de.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
163 zh.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
164 ru.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
165 elecfum.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-06
166 deptfr.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-06
167 isssi.um.ac.ir انجمن سیستم های هوشمند گوناگون 1393-07-29
168 sustainability.um.ac.ir هسته پژوهشی توسعه پایدار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
169 gabsiss.um.ac.ir انجمن علمی جامعه شناسی شاخه خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
170 iso2.um.ac.ir اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-07-07
171 Tarikh.um.ac.ir گروه آموزشی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی گروه های آموزشی 1393-07-01
172 quran2.um.ac.ir گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 1393-07-01
173 religion.um.ac.ir گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی گروه های آموزشی 1393-07-01
174 maaref.um.ac.ir گروه آموزشی معارف اسلامی گروه های آموزشی 1393-07-01
175 mahd.um.ac.ir مهد کودک دانشکده علوم تربیتی گوناگون 1393-07-01
176 philosophy.um.ac.ir گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروه های آموزشی 1393-07-01
177 dc.um.ac.ir شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-22
178 ae.soils.ssc.um.ac.ir نجمن علمی – دانشجویی گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-12
179 harekat_temp.um.ac.ir پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن های علمی دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-12
180 harkat8.um.ac.ir هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن های علمی دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-12