مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
161 fnre.um.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده ها 1392-10-07
162 agrecon.um.ac.ir گروه اقتصاد كشاورزي گروه های آموزشی 1392-09-26
163 psy.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي روانشناسي انجمن های علمی - دانشجویی 1392-09-26
164 nlin.um.ac.ir آزمایشگاه فیزیک غیر خطی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-09-19
165 hpclab.um.ac.ir آزمایشگاه پردازش موازی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-08-28
166 fiqh.um.ac.ir گروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلامي گروه های آموزشی 1392-08-28
167 oip.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-08-28
168 bioclub.ssc.um.ac.ir انجمن علمي مهندسي مكانيك ماشين آلات كشاورزي انجمن های علمی - دانشجویی 1392-08-28
169 vetmed.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي دامپزشكي انجمن های علمی - دانشجویی 1392-07-28
170 ordoofum.um.ac.ir ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-07-28
171 ziyaratfum.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-07-28
172 mech.um.ac.ir گروه مکانیک گروه های آموزشی 1392-07-27
173 agriculture.um.ac.ir دانشکده کشاورزی دانشکده ها 1392-07-27
174 tmel.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری میکرو و نانو الکترونیک مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-07-27
175 eva.um.ac.ir مدیریت نظارت و ارزیابی و هیأت نظارت استانی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-06-03
176 appliedzoology.um.ac.ir گروه پژوهشی جونده شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-06-02
177 confnews.um.ac.ir بانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-05-23
178 websiteinfo.um.ac.ir web site info گوناگون 1392-05-21
179 igc.um.ac.ir آموزش شیمی - دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-05-06
180 razavi.um.ac.ir وب سایت همايش ملي سيره و معارف رضوي گوناگون 1392-04-30