مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 mwm.um.ac.ir نشست تخصصی تدبیر آب مشهد گوناگون 1393-06-03
182 elecfum.scc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی مهندسی برق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-03
183 groups.um.ac.ir سایت گروه آموزشی گروه های آموزشی 1393-05-25
184 cadcamlab2.um.ac.ir آزمایشگاه CAD/CAM(نسخه ی قبلی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-05-18
185 nanotech.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی بین رشته ای نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1393-05-18
186 food.um.ac.ir مجتمع صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی گوناگون 1393-04-29
187 nciid1.um.ac.ir نخستین کنگره ی ملی آبیاری و زهکشی ایران گوناگون 1393-04-22
188 aerospace.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی هوافضا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
189 msu.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مکانیک انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
190 anahyd.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی آب انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
191 rdzi.um.ac.ir گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-04-21
192 basijasatid.um.ac.ir سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-03-21
193 cs.um.ac.ir هسته پژوهشی علوم شناختی دانشکده روانشناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-03-21
194 epl.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده ها 1393-03-05
195 mam.um.ac.ir گروه مهندسی متالورژی و مواد گروه های آموزشی 1393-02-28
196 metallurgy.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی مهندسی متالورژی و مواد انجمن های علمی - دانشجویی 1393-02-09
197 fucmp.um.ac.ir دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-01-30
198 eng.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1393-01-26
199 geo.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی جغرافیا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
200 enheraf.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی - انحرافات انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26