مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 igc.um.ac.ir آموزش شیمی - دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-05-06
182 razavi.um.ac.ir وب سایت همایش ملی سیره و معارف رضوی گوناگون 1392-04-30
183 sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی مراکز رشد 1392-04-15
184 asrl.um.ac.ir آزمایشگاه ریز پهپادها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
185 cef.um.ac.ir قطب علمی فردوسی و شاهنامه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
186 css.um.ac.ir مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
187 eiarg.um.ac.ir گروه پژوهشی آنالیز تصاویر چشم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
188 ddems.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-06
189 mathstat.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی آمار انجمن های علمی - دانشجویی 1392-03-06
190 ctpl.ic.um.ac.ir مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گوناگون 1392-02-25
191 hcin.um.ac.ir گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی گروه های آموزشی 1392-02-25
192 vpa.um.ac.ir معاونت اداری و مالی معاونت ها 1392-02-25
193 lib2.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(نسخه ی قبلی) پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-02-25
194 myce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی گروه های آموزشی 1392-02-14
195 nahad.um.ac.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فردوسی تشکل ها 1392-02-14
196 faf.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 1392-02-14
197 pathogen.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-02-14
198 reg2.um.ac.ir مدیریت آموزشی (نسخه ی قدیمی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-02-14
199 reg.um.ac.ir مدیریت آموزشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-02-14
200 lawpolitics.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده ها 1391-11-17