مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی مراکز رشد 1392-04-15
182 asrl.um.ac.ir آزمایشگاه ریز پهپادها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
183 cef.um.ac.ir قطب علمی فردوسي و شاهنامه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
184 css.um.ac.ir مركز مطالعات اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
185 eiarg.um.ac.ir گروه پژوهشی آنالیز تصاویر چشم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
186 ddems.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-06
187 mathstat.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي آمار انجمن های علمی - دانشجویی 1392-03-06
188 ctpl.ic.um.ac.ir مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گوناگون 1392-02-25
189 hcin.um.ac.ir گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی گروه های آموزشی 1392-02-25
190 vpa.um.ac.ir معاونت اداری و مالی معاونت ها 1392-02-25
191 lib2.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(نسخه ی قبلی) پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-02-25
192 myce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی گروه های آموزشی 1392-02-14
193 nahad.um.ac.ir نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه فردوسي تشکل ها 1392-02-14
194 faf.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 1392-02-14
195 pathogen.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي گياه پزشكي انجمن های علمی - دانشجویی 1392-02-14
196 reg2.um.ac.ir مدیریت آموزشی (نسخه ی قدیمی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-02-14
197 reg.um.ac.ir مدیریت آموزشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-02-14
198 lawpolitics.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده ها 1391-11-17
199 poster.iecfp2013.um.ac.ir بخش پوستر همایش بین المللی الکترونیکی IECFP2013 گوناگون 1391-11-17
200 multi_host1.um.ac.ir سایت آزمایش شماره 1 1391-11-02