مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 dcslab.um.ac.ir ازمایشگاه امنتی داده ها و ارتباطات 1395-11-27
182 iscsb.um.ac.ir شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه فردوسی مشهد 1395-11-27
183 college-epl.um.ac.ir دفتر اموزش های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1395-11-23
184 iriin.um.ac.ir هماهنگ کننده ملی ارتباطات بین المللی ایران و هند 1395-11-04
185 sanad2.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد(سایت قدیمی) 1395-11-04
186 ptsc.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری 1395-11-04
187 math4all.um.ac.ir ترویج علوم ریاضی برای همه 1395-10-26
188 sp.um.ac.ir گروه مطالعات و برنامه ریزی 1395-10-25
189 college2.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1395-10-12
190 ssc2.um.ac.ir شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی 1395-10-12
191 reman-lab.um.ac.ir آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر، مغناطیس و نانوتکنولژی 1395-10-12
192 vcs2.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه معاونت ها 1395-10-12
193 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 1395-10-12
194 moj.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب 1395-10-01
195 vma.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودال 1395-09-17
196 politics.um.ac.ir گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-09-17
197 fatiguelab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی 1395-08-26
198 emc.um.ac.ir آزمایشکاه سازگاری الکترومغناطیسی و فناوری مدارهای ریزموج 1395-08-15
199 ne.um.ac.ir آزمایشگاه الکترونیک آلی و سلولهای خورشیدی ne 1395-08-15
200 vs.um.ac.ir معاونت دانشجویی معاونت ها 1395-08-15