مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 igc.um.ac.ir آموزش شیمی - دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1392-05-06
182 razavi.um.ac.ir وب سایت همايش ملي سيره و معارف رضوي گوناگون 1392-04-30
183 sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی مراکز رشد 1392-04-15
184 asrl.um.ac.ir آزمایشگاه ریز پهپادها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
185 cef.um.ac.ir قطب علمی فردوسي و شاهنامه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-04-15
186 eiarg2.um.ac.ir گروه پژوهشی آنالیز تصاویر چشم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
187 css.um.ac.ir مركز مطالعات اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-28
188 ddems.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-06
189 mathstat.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي آمار انجمن های علمی - دانشجویی 1392-03-06
190 ctpl.ic.um.ac.ir مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گوناگون 1392-02-25
191 hcin.um.ac.ir گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی گروههای آموزشی 1392-02-25
192 vpa.um.ac.ir معاونت اداری و مالی معاونت ها 1392-02-25
193 iccl.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-02-25
194 ce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی گروههای آموزشی 1392-02-14
195 nahad.um.ac.ir نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه فردوسي تشکل ها 1392-02-14
196 faf2.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 1392-02-14
197 pathogen.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي گياه پزشكي انجمن های علمی - دانشجویی 1392-02-14
198 reg2.um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 1392-02-14
199 reg2.um.ac.ir مدیریت آموزشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-02-14
200 poster.iecfp2013.um.ac.ir بخش پوستر همایش بین المللی الکترونیکی IECFP2013 گوناگون 1391-11-17