مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
21 political.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي گروه علوم سياسي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-09-23
22 rcam.um.ac.ir مركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
23 sqlab.um.ac.ir آزمايشگاه كيفيت نرم افزار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
24 rcam.um.ac.ir مرکز پژوهشی ماشین‌های کشاورزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
25 multi_host3.um.ac.ir سایت های دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-09-04
26 phisci.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
27 rd-center.um.ac.ir مركز تحقيق و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
28 Safaru.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشكده معماري و شهرسازي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
29 itcs-center.um.ac.ir Innovation Center and Technological Services of Ferdowsi Un گوناگون 1394-08-27
30 Food.ssc.um.ac.ir انجمن علمي مهندسي صنايع غذايي دانشكده كشاورزي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
31 management.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي مديريت انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
32 ee.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي برق انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
33 fgsa.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زمين شناسي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
34 chem.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
35 edit.um.ac.ir خدمات حرفه اي حوزه معاونت پژوهشي مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-08-09
36 sankaam.um.ac.ir دومين جشنواره «صنعت، كارآفريني و دانشكده مهندسي (ص... گوناگون 1394-07-29
37 arithland.um.ac.ir شهر ریاضی گوناگون 1394-07-29
38 sanad3.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-07-13
39 cnukr.um.ac.ir شبكه دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-07-06
40 green.um.ac.ir پرديس زيست محيطي دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-05-14