مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
21 basfum.um.ac.ir بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1394-10-16
22 psy-clinic.um.ac.ir پلي كلينيك دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گوناگون 1394-10-16
23 valorization.um.ac.ir مركز ارزش آفريني دانشكده مهندسي گوناگون 1394-10-16
24 political.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي گروه علوم سياسي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-09-23
25 rcam.um.ac.ir مركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
26 sqlab.um.ac.ir آزمايشگاه كيفيت نرم افزار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
27 phisci.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
28 rd-center.um.ac.ir مركز تحقيق و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
29 safaru.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشكده معماري و شهرسازي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
30 itcs-center.um.ac.ir Innovation Center and Technological Services of Ferdowsi Un گوناگون 1394-08-27
31 food.ssc.um.ac.ir انجمن علمي مهندسي صنايع غذايي دانشكده كشاورزي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
32 management.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجويي مديريت انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
33 ee.ssc.um.ac.ir انجمن علمي دانشجويي برق انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
34 fgsa.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زمين شناسي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
35 chem.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
36 edit.um.ac.ir خدمات حرفه اي حوزه معاونت پژوهشي مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-08-09
37 emei2016.um.ac.ir دومين جشنواره سالانه کارآفرینی، کسب و کار وصنایع مهندسی گوناگون 1394-07-29
38 arithland.um.ac.ir شهر ریاضی گوناگون 1394-07-29
39 sanad.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-07-13
40 cnukr.um.ac.ir شبكه دانشگاه هاي استان خراسان رضوي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-07-06