مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
201 arithland.um.ac.ir شهر ریاضی گوناگون 1394-07-29
202 sanad.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-07-13
203 cnukr.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-07-06
204 green.um.ac.ir پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-05-14
205 ict.um.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-05-14
206 sport.um.ac.ir اداره‌کل تربیت بدنی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-05-14
207 olympiad13.um.ac.ir المپیاد ورزشی دانشجویان کشور گوناگون 1394-05-11
208 rayan.um.ac.ir هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-04-29
209 fumaac.um.ac.ir کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-04-29
210 energy.um.ac.ir کمیته بهره وری انرژی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-04-10
211 farhikhte.um.ac.ir موسسه توسعه علمی فناوری فرهیختگان استان خراسان رضوی گوناگون 1394-04-03
212 library.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-03-12
213 bio.um.ac.ir گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
214 geo.um.ac.ir گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
215 chem.um.ac.ir گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
216 sci.um.ac.ir دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
217 vetabortion2.um.ac.ir قطب علمی سقط جنین دانشکده دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
218 c-taamol.um.ac.ir شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-03-12
219 iagrp.um.ac.ir انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران تشکل ها 1394-03-12
220 8thharekat.um.ac.ir هشتمین جشنواره ملی حرکت گوناگون 1394-03-12