مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
221 mathstat2.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی (نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1394-03-12
222 vmlab.um.ac.ir آزمایشگاه سیستمهای بینایی-حرکتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
223 shahab.um.ac.ir شهاب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
224 helalahmar2.um.ac.ir کانون هلال احمر دانشگاه فردوسی مشهد(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1394-03-12
225 shahab.um.ac.ir شهاب 1394-03-12
226 vetabortion.um.ac.ir قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‌های نشخوارکننده مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-02-28
227 docs2.vpb.um.ac.ir فرآیندهای مستند شده معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-02-13
228 tto.um.ac.ir مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-02-13
229 gsrc2.um.ac.ir هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-02-09
230 tarhino.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی بین رشته ای تحول در علوم انسانی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-02-09
231 shahrsazi.ssc.um.ac.ir نجمن علمی – دانشجویی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-02-09
232 gsrc.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-02-09
233 college.sportedu.um.ac.ir آموزش های عالی آزاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گوناگون 1394-01-31
234 hpc.um.ac.ir مرکز محاسبات سنگین گوناگون 1394-01-22
235 saybanemehr.um.ac.ir سایبان مهر گوناگون 1393-12-24
236 vs2.um.ac.ir معاونت دانشجویی(نسخه ی قدیمی) معاونت ها 1393-12-17
237 mali.vpa.um.ac.ir مدیریت مالی معاونت اداری و مالی معاونت ها 1393-12-17
238 grc2.um.ac.ir مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی (متآب) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-12-13
239 ostadan.um.ac.ir مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-12-13
240 vcc.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی دانشکده دامپزشکی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-12-13