مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
261 arabicdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات عربی گروه های آموزشی 1393-08-28
262 russiandept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات روسی گروه های آموزشی 1393-08-28
263 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافیا گروه های آموزشی 1393-08-28
264 tarikhnegar.um.ac.ir گروه تاریخ گروه های آموزشی 1393-08-28
265 zabanshenasi.um.ac.ir گروه زبانشناسی گروه های آموزشی 1393-08-28
266 socialsciences.um.ac.ir گروه علوم اجتماعی گروه های آموزشی 1393-08-28
267 farhangi.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فوق‌برنامه مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-28
268 farsidept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 1393-08-28
269 zabanshenasi2.um.ac.ir گروه زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 1393-08-28
270 engdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات انگلیسی گروه های آموزشی 1393-08-27
271 frenchdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-27
272 engdept2.um.ac.ir گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 1393-08-27
273 faunairanica.um.ac.ir چک لیست گونه های جانوری مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-08-17
274 arshian.um.ac.ir وب گاه شهدای دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-08-11
275 zaer.um.ac.ir ستاد عمره و عتبات دانشجویی خراسان رضوی گوناگون 1393-08-11
276 ddc.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی طراحی دیجیتال انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-11
277 fa.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
278 en.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
279 ar.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
280 de.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06