مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
301 harkat8.um.ac.ir هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن های علمی دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-12
302 mwm.um.ac.ir نشست تخصصی تدبیر آب مشهد گوناگون 1393-06-03
303 elecfum.scc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی مهندسی برق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-03
304 groups.um.ac.ir سایت گروه آموزشی گروه های آموزشی 1393-05-25
305 cadcamlab2.um.ac.ir آزمایشگاه CAD/CAM(نسخه ی قبلی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-05-18
306 nanotech.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی بین رشته ای نانو انجمن های علمی - دانشجویی 1393-05-18
307 cadcamlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-05-18
308 food.um.ac.ir مجتمع صنایع غذایی گروه علوم و صنایع غذایی گوناگون 1393-04-29
309 nciid1.um.ac.ir نخستین کنگره ی ملی آبیاری و زهکشی ایران گوناگون 1393-04-22
310 aerospace.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی هوافضا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
311 msu.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مکانیک انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
312 anahyd.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی آب انجمن های علمی - دانشجویی 1393-04-21
313 rdzi.um.ac.ir گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-04-21
314 basijasatid.um.ac.ir سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-03-21
315 cs.um.ac.ir هسته پژوهشی علوم شناختی دانشکده روانشناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-03-21
316 vpap.um.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت ها 1393-03-05
317 epl.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشکده ها 1393-03-05
318 mam.um.ac.ir گروه مهندسی متالورژی و مواد گروه های آموزشی 1393-02-28
319 metallurgy.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی مهندسی متالورژی و مواد انجمن های علمی - دانشجویی 1393-02-09
320 fucmp.um.ac.ir دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-01-30