مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
341 cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
342 wtlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی فناوری وب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
343 seismo.um.ac.ir مرکز پژوهشی زمین‌لرزه‌شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
344 prc.um.ac.ir مرکز تحقیقات انار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
345 roadsafety.um.ac.ir مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده‌ای مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
346 grc.um.ac.ir مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
347 gsrc.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
348 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
349 vps.um.ac.ir بخش انگل‌شناسی دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
350 cadcamlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
351 solidstate.um.ac.ir کتابخانه الکترونیکی فیزیک حالت جامد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
352 organic.um.ac.ir مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک (زيستی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
353 ippbx-lab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی تایید نمونه تجهیزات IP-PBX مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
354 osdce.um.ac.ir قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
355 vetabortion.um.ac.ir قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‌های نشخوارکننده مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
356 ore.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخائر معدنی شرق ایران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
357 cefa.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
358 vetbiotech.um.ac.ir گروه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی گروه های آموزشی 0000-00-00
359 farsidept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 0000-00-00
360 engdept2.um.ac.ir گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 0000-00-00