مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
341 paleos2.um.ac.ir انجمن دیرینه شناسی ایران 0000-00-00
342 precvibcont.um.ac.ir آزمایشگاه مهندسی دقیق، ارتعاشات و کنترل 0000-00-00
343 exwo.um.ac.ir همایش کاربردهای پژوهشی نرم افزارهای اکسل و ورد 0000-00-00
344 observatory2.um.ac.ir پایگاه رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهد 0000-00-00
345 green-university.um.ac.ir همایش اداری مالی 0000-00-00
346 nano.um.ac.ir ستاد نانو 0000-00-00
347 segi2.um.ac.ir انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران 0000-00-00
348 libepl2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 0000-00-00
349 farhikhtegan.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان 0000-00-00
350 theo-lib2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 0000-00-00
351 profdoc.um.ac.ir پایگاه مقالات اعضای هیات علمی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
352 theo-ad.um.ac.ir کیوسک دانشکده الهیات 0000-00-00
353 jm.um.ac.ir سامانه مدیریت مجله‌های پژوهشی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
354 ie2.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 0000-00-00
355 confbank.um.ac.ir پایگاه مقاله‌ کنفرانس‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
356 ped2.um.ac.ir بخش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 0000-00-00
357 thesis.um.ac.ir پایگاه پایان‌نامه‌های دانشجویی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
358 esa.um.ac.ir انجمن علمی انرژی 0000-00-00
359 manuscript.um.ac.ir پایگاه کتاب‌های خطی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
360 robotics3.um.ac.ir آزمایشگاه رباتیک 0000-00-00