مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
341 stp2.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 0000-00-00
342 paleos2.um.ac.ir انجمن دیرینه شناسی ایران 0000-00-00
343 precvibcont.um.ac.ir آزمایشگاه مهندسی دقیق، ارتعاشات و کنترل 0000-00-00
344 exwo.um.ac.ir همایش کاربردهای پژوهشی نرم افزارهای اکسل و ورد 0000-00-00
345 observatory2.um.ac.ir پایگاه رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهد 0000-00-00
346 green-university.um.ac.ir همایش اداری مالی 0000-00-00
347 nano.um.ac.ir ستاد نانو 0000-00-00
348 profdoc.um.ac.ir پایگاه مقالات اعضای هیات علمی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
349 jm.um.ac.ir سامانه مدیریت مجله‌های پژوهشی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
350 confbank.um.ac.ir پایگاه مقاله‌ کنفرانس‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
351 thesis.um.ac.ir پایگاه پایان‌نامه‌های دانشجویی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
352 manuscript.um.ac.ir پایگاه کتاب‌های خطی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
353 fumblog.um.ac.ir سامانه وبلاگ پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
354 ads.um.ac.ir سامانه آگهی‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
355 alumni.um.ac.ir پرتال دانش‌آموختگان پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
356 newstu.um.ac.ir سامانه اطلاع‌رسانی دانشجویان جدیدالورود پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
357 pad.um.ac.ir پایگاه اشتراک دانش پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
358 vpap.um.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت ها 0000-00-00
359 vcr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری معاونت ها 0000-00-00
360 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 0000-00-00