مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
341 psychology.um.ac.ir گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروههای آموزشی 0000-00-00
342 quran-hadith.um.ac.ir گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروههای آموزشی 0000-00-00
343 philosophy.um.ac.ir گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروههای آموزشی 0000-00-00
344 faf.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 0000-00-00
345 observatory.um.ac.ir پایگاه رصدخانه گوناگون 0000-00-00