مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
361 its2.um.ac.ir مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
362 c-library.um.ac.ir مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
363 farhangi.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فوق‌برنامه مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
364 press2.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
365 stp.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
366 ib.um.ac.ir پردیس بین‌الملل مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
367 daneshjuyi.um.ac.ir مدیریت امور دانشجویی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
368 sport.um.ac.ir اداره‌کل تربیت بدنی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
369 karafarini.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
370 mafakher.um.ac.ir مرکز آثار، مفاخر و اسناد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
371 basij.um.ac.ir بسیج کارکنان مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
372 um.nahad.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
373 gsa2.um.ac.ir مدیریت تحصیلات تکمیلی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
374 adabiyat3.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ها 0000-00-00
375 theology2.um.ac.ir دانشکده الهیات و معارف اسلامی (نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 0000-00-00
376 fea2.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصادی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 0000-00-00
377 mathstat3.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشکده ها 0000-00-00
378 agriculture2.um.ac.ir دانشکده کشاورزی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 0000-00-00
379 centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
380 cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00