مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
361 alumni.um.ac.ir پرتال دانش‌آموختگان پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
362 newstu.um.ac.ir سامانه اطلاع‌رسانی دانشجویان جدیدالورود پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
363 pad.um.ac.ir پایگاه اشتراک دانش پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
364 vpap.um.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت ها 0000-00-00
365 vcr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری معاونت ها 0000-00-00
366 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 0000-00-00
367 its2.um.ac.ir مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
368 c-library.um.ac.ir مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
369 farhangi.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فوق‌برنامه مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
370 press2.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
371 stp.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
372 ib.um.ac.ir پردیس بین‌الملل مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
373 daneshjuyi.um.ac.ir مدیریت امور دانشجویی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
374 sport.um.ac.ir اداره‌کل تربیت بدنی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
375 karafarini.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
376 mafakher.um.ac.ir مرکز آثار، مفاخر و اسناد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
377 basij.um.ac.ir بسیج کارکنان مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
378 um.nahad.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
379 gsa2.um.ac.ir مدیریت تحصیلات تکمیلی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
380 adabiyat3.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ها 0000-00-00