مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
381 theology2.um.ac.ir دانشکده الهیات و معارف اسلامی (نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 0000-00-00
382 fea2.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصادی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 0000-00-00
383 mathstat3.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشکده ها 0000-00-00
384 agriculture2.um.ac.ir دانشکده کشاورزی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 0000-00-00
385 centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
386 cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
387 wtlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی فناوری وب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
388 seismo.um.ac.ir مرکز پژوهشی زمین‌لرزه‌شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
389 prc.um.ac.ir مرکز تحقیقات انار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
390 roadsafety.um.ac.ir مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده‌ای مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
391 grc.um.ac.ir مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
392 gsrc.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
393 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
394 vps.um.ac.ir بخش انگل‌شناسی دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
395 cadcamlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
396 solidstate.um.ac.ir کتابخانه الکترونیکی فیزیک حالت جامد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
397 organic.um.ac.ir مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانیک (زیستی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
398 ippbx-lab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی تایید نمونه تجهیزات IP-PBX مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
399 osdce.um.ac.ir قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
400 vetabortion.um.ac.ir قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‌های نشخوارکننده مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00