مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
381 gsrc.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
382 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
383 vps.um.ac.ir بخش انگل‌شناسی دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
384 cadcamlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
385 solidstate.um.ac.ir کتابخانه الکترونیکی فیزیک حالت جامد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
386 organic.um.ac.ir مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانيک (زيستی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
387 ippbx-lab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی تایید نمونه تجهیزات IP-PBX مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
388 osdce.um.ac.ir قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
389 vetabortion.um.ac.ir قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‌های نشخوارکننده مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
390 ore.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخائر معدنی شرق ایران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
391 cefa.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
392 vetbiotech.um.ac.ir گروه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی گروه های آموزشی 0000-00-00
393 farsidept2.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 0000-00-00
394 engdept2.um.ac.ir گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 0000-00-00
395 zabanshenasi2.um.ac.ir گروه زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 0000-00-00
396 ped.um.ac.ir گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه های آموزشی 0000-00-00
397 psychology.um.ac.ir گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه های آموزشی 0000-00-00
398 quran-hadith.um.ac.ir گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروه های آموزشی 0000-00-00
399 faf2.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی(نسخه ی قدیمی) گوناگون 0000-00-00
400 observatory.um.ac.ir پایگاه رصدخانه گوناگون 0000-00-00