مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 puremath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی محض 2018-06-24
42 mathstat-muni.um.ac.ir دفتر همکاریهای علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداری 2018-06-24
43 gamelab.um.ac.ir آزمایشگاه بازیهای ریاضی 2018-06-24
44 service-desk.um.ac.ir service-desk 2018-06-09
45 elc.um.ac.ir مرکز آموزش های الکترونیکی 2018-05-30
46 facnet.um.ac.ir اطلاع رسانی مدیریت شبکه دانشکده ها 2018-05-29
47 shahab.um.ac.ir شهاب 2015-06-02
48 dc.um.ac.ir شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی 2014-09-13
49 adabiyat-lib.um.ac.ir کتابخانه دانشکده ادبیات 1398-01-20
50 gozinesh.um.ac.ir هسته گزینش 1396-10-16
51 ogp.um.ac.ir خوشه نفت و گاز ،پتروشیمی دانشگاه 1396-10-16
52 rcps3.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-10-16
53 tsfum.um.ac.ir دوره دکتری تخصصی مطالعات ترجمه گوناگون 1395-04-01
54 mplab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی خواص مکانیکی مواد و آزمایشگاه مکانیکی انرژی باد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-03-09
55 wmpm.um.ac.ir همایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-03-09
56 iprlab.um.ac.ir آزمایشگاه حفاظت صنعتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-02-19
57 modarresin.um.ac.ir انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1395-02-19
58 ssa.um.ac.ir شورای دبیران انجمن های علمی تشکل ها 1395-01-18
59 efc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد انجمن های علمی - دانشجویی 1395-01-18
60 mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی شهد دانشکده ها 1395-00-00