مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 Its2.um.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-05-14
42 cbs.um.ac.ir همايش ملي برند در ورزش گوناگون 1394-05-11
43 fumolympiad1395.um.ac.ir المپیاد ورزشی دانشجویان کشور گوناگون 1394-05-11
44 rayan.um.ac.ir هسته پژوهشي علوم اعصاب و رفتار رايان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-04-29
45 fumaac.um.ac.ir كانون نجوم آماتوري دانشگاه فردوسي گوناگون 1394-04-29
46 energy.um.ac.ir کمیته بهره وری انرژی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-04-10
47 مركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-04-03
48 Phy.um.ac.ir گروه فيزيك دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 1394-03-12
49 fea2.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
50 lib2.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-03-12
51 bio.um.ac.ir گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروههای آموزشی 1394-03-12
52 geo.um.ac.ir گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروههای آموزشی 1394-03-12
53 chem.um.ac.ir گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروههای آموزشی 1394-03-12
54 sci.um.ac.ir دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
55 vetabortion2.um.ac.ir قطب علمی سقط جنين دانشکده دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
56 c-taamol.um.ac.ir شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-03-12
57 iagrp.um.ac.ir انجمن جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در ايران تشکل ها 1394-03-12
58 8thharekat.um.ac.ir هشتمين جشنواره ملي حركت گوناگون 1394-03-12
59 mathstat.um.ac.ir دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی دانشکده ها 1394-03-12
60 vmlab.um.ac.ir آزمايشگاه سيستمهاي بينايي-حركتي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12