مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 arithland.um.ac.ir شهر ریاضی گوناگون 1394-07-29
42 sanad.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-07-13
43 cnukr.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-07-06
44 green.um.ac.ir پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-05-14
45 ict.um.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-05-14
46 olympiad13.um.ac.ir المپیاد ورزشی دانشجویان کشور گوناگون 1394-05-11
47 rayan.um.ac.ir هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-04-29
48 fumaac.um.ac.ir کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-04-29
49 energy.um.ac.ir کمیته بهره وری انرژی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-04-10
50 elc.um.ac.ir مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-04-03
51 phy.um.ac.ir گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 1394-03-12
52 fea.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
53 library.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-03-12
54 bio.um.ac.ir گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
55 geo.um.ac.ir گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
56 chem.um.ac.ir گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
57 sci.um.ac.ir دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
58 vetabortion2.um.ac.ir قطب علمی سقط جنین دانشکده دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
59 c-taamol.um.ac.ir شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-03-12
60 iagrp.um.ac.ir انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران تشکل ها 1394-03-12