مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 green.um.ac.ir پرديس زيست محيطي دانشگاه فردوسی گوناگون 1394-05-14
42 ict.um.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-05-14
43 cbs2.um.ac.ir همايش ملي برند در ورزش گوناگون 1394-05-11
44 olympiad13.um.ac.ir المپیاد ورزشی دانشجویان کشور گوناگون 1394-05-11
45 rayan.um.ac.ir هسته پژوهشي علوم اعصاب و رفتار رايان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-04-29
46 fumaac.um.ac.ir كانون نجوم آماتوري دانشگاه فردوسي گوناگون 1394-04-29
47 energy.um.ac.ir کمیته بهره وری انرژی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-04-10
48 elc.um.ac.ir مركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-04-03
49 phy.um.ac.ir گروه فيزيك دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 1394-03-12
50 fea.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
51 library.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-03-12
52 bio.um.ac.ir گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
53 geo.um.ac.ir گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
54 chem.um.ac.ir گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1394-03-12
55 sci.um.ac.ir دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-03-12
56 vetabortion2.um.ac.ir قطب علمی سقط جنين دانشکده دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
57 c-taamol.um.ac.ir شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1394-03-12
58 iagrp.um.ac.ir انجمن جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در ايران تشکل ها 1394-03-12
59 8thharekat.um.ac.ir هشتمين جشنواره ملي حركت گوناگون 1394-03-12
60 mathstat2.um.ac.ir دانشكده علوم رياضی (نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1394-03-12