مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
401 sari.um.ac.ir پژوهشکده هواخورشید مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-05-04
402 food-hygiene.um.ac.ir گروه پخش مواد غذایی گروه های آموزشی 1391-04-28
403 eng3.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1391-04-24
404 ddems2.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems (DDEmS) Labratory (Old Version) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-04-24
405 rcurp.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای شمال شرق کشور مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-30
406 sample-faculty.um.ac.ir دانشکده نمونه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1391-03-27
407 sample-laboratory.um.ac.ir آزمایشگاه نمونه دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-27
408 laboratory.um.ac.ir Laboratory مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-22
409 civil.um.ac.ir گروه مهندسی عمران گروه های آموزشی 1391-03-07
410 carsis.um.ac.ir مرکز پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
411 sciip.um.ac.ir قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
412 oir.um.ac.ir مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-03-07
413 ceaas.um.ac.ir قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
414 issp.um.ac.ir ازمایشگاه پردازش هوشمند سیگنالها و سیستمها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
415 khev.um.ac.ir دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-02-19
416 sportedu.um.ac.ir دانشکده تربیت بدنی دانشکده ها 1391-02-13
417 college.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-02-12
418 Waveframe.um.ac.ir مرکز پژوهشی موجک ها و کاربردهای آن مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-02-12
419 si1.um.ac.ir پژوهشکده زعفران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-02-03
420 vpb.docs2.um.ac.ir مستندات معاونت طرح وبرنامه گوناگون 1391-02-03