مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
421 college.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-02-12
422 Waveframe.um.ac.ir مرکز پژوهشی موجک ها و کاربردهای آن مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-02-12
423 si1.um.ac.ir پژوهشکده زعفران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-02-03
424 vpb.docs2.um.ac.ir مستندات معاونت طرح وبرنامه گوناگون 1391-02-03
425 kerg.um.ac.ir Knowledge Engineering Research Group مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1390-12-24
426 epl2.um.ac.ir دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1390-12-06
427 adabiyat2.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1390-12-06
428 cpr.um.ac.ir مرکز پزوهشهای روان شناسی بالینی و توسعه مهارتها زندگی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1390-11-16
429 mnl.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی میکرو نانو فلوئیدیک مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1390-11-05
430 rtcb.um.ac.ir مرکز پژوهش و فن آوری بیومولکولها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1390-10-27
431 prlab.um.ac.ir آزمایشگاه تشخیص الگو مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1390-10-04
432 rcps.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1390-01-30
433 vpap2.um.ac.ir معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی(نسخه ی قدیمی) معاونت ها 1388-10-16
434 news.um.ac.ir پایگاه خبری دانشگاه فردوسی مشهد وبگاه خبری 1385-01-01
435 www.um.ac.ir وب‌گاه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد وبگاه اصلی 1378-01-01
436 issnl.um.ac.ir خبرنامه انجمن آمار ایران گوناگون 0000-00-00
437 jashnvareh.um.ac.ir جشنواره علمی و پژوهشی فردوسی گوناگون 0000-00-00
438 ftp://ftp.um.ac.ir مرکز دانلود (FTP) گوناگون 0000-00-00
439 ftpnews.um.ac.ir وب‌گاه خبری مرکز دانلود گوناگون 0000-00-00
440 newsreader.um.ac.ir خبرخوان گوناگون 0000-00-00