مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
441 118.um.ac.ir جستجوگر شماره تلفن گوناگون 0000-00-00
442 jame_shenasi.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی انجمن های علمی - دانشجویی 0000-00-00
443 prlab2.um.ac.ir آزمایشگاه شناسایی آماری الگو مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
444 phy.um.ac.ir گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد 0000-00-00
445 profdoc.um.ac.ir پایگاه مقالات اعضای هیات علمی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
446 jm.um.ac.ir سامانه مدیریت مجله‌های پژوهشی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
447 confbank.um.ac.ir پایگاه مقاله‌ کنفرانس‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
448 thesis.um.ac.ir پایگاه پایان‌نامه‌های دانشجویی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
449 manuscript.um.ac.ir پایگاه کتاب‌های خطی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
450 fumblog.um.ac.ir سامانه وبلاگ پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
451 ads.um.ac.ir سامانه آگهی‌ها پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
452 alumni.um.ac.ir پرتال دانش‌آموختگان پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
453 newstu.um.ac.ir سامانه اطلاع‌رسانی دانشجویان جدیدالورود پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
454 pad.um.ac.ir پایگاه اشتراک دانش پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 0000-00-00
455 vcr.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری معاونت ها 0000-00-00
456 its2.um.ac.ir مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
457 ib.um.ac.ir پردیس بین‌الملل مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
458 daneshjuyi.um.ac.ir مدیریت امور دانشجویی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
459 mafakher.um.ac.ir مرکز آثار، مفاخر و اسناد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
460 um.nahad.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00