مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
61 service-desk.um.ac.ir service-desk 1397-03-19
62 elc.um.ac.ir مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1397-03-09
63 elc.um.ac.ir مرکز آموزش های الکترونیکی 1397-03-09
64 facnet.um.ac.ir اطلاع رسانی مدیریت شبکه دانشکده ها 1397-03-08
65 game.um.ac.ir انجمن علمی گیم 1396-12-07
66 riog.um.ac.ir پژوهشکده نفت و گاز 1396-12-05
67 esa.um.ac.ir انجمن علمی انرژی 1396-11-25
68 robotics3.um.ac.ir آزمایشگاه رباتیک 1396-11-25
69 theo-lib2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1396-11-09
70 theo-ad.um.ac.ir کیوسک دانشکده الهیات 1396-11-09
71 ped2.um.ac.ir بخش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 1396-11-09
72 ped.um.ac.ir گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه های آموزشی 1396-11-09
73 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-11-08
74 farhikhtegan.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان 1396-11-03
75 libepl2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 1396-11-01
76 segi2.um.ac.ir انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران 1396-10-19
77 gozinesh.um.ac.ir هسته گزینش 1396-10-16
78 ogp.um.ac.ir خوشه نفت و گاز ،پتروشیمی دانشگاه 1396-10-16
79 rcps3.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-10-16
80 green-university.um.ac.ir همایش اداری مالی 1396-10-02