مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
61 vmlab.um.ac.ir آزمايشگاه سيستمهاي بينايي-حركتي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
62 shahab.um.ac.ir شهاب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-03-12
63 helalahmar2.um.ac.ir كانون هلال احمر دانشگاه فردوسي مشهد(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1394-03-12
64 docs2.vpb.um.ac.ir فرآیندهای مستند شده معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-02-13
65 tto.um.ac.ir مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-02-13
66 gsrc2.um.ac.ir هسته پژوهشي مطالعات جغرافياي روستايي مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-02-09
67 tarhino.ssc.um.ac.ir انجمن هاي علمي - دانشجويي بين رشته اي تحول در علوم انساني انجمن های علمی - دانشجویی 1394-02-09
68 shahrsazi.ssc.um.ac.ir نجمن علمي – دانشجويي گروه شهرسازي دانشكده معماري و شهرسازي انجمن های علمی - دانشجویی 1394-02-09
69 college.sportedu.um.ac.ir آموزش هاي عالي آزاد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گوناگون 1394-01-31
70 hpc.um.ac.ir مرکز محاسبات سنگین گوناگون 1394-01-22
71 saybanemehr.um.ac.ir سایبان مهر گوناگون 1393-12-24
72 vs2.um.ac.ir معاونت دانشجویی(نسخه ی قدیمی) معاونت ها 1393-12-17
73 mali.vpa.um.ac.ir مدیریت مالی معاونت اداری و مالی معاونت ها 1393-12-17
74 grc2.um.ac.ir مركز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-12-13
75 ostadan.um.ac.ir مجمع صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد گوناگون 1393-12-13
76 vcc.ssc.um.ac.ir انجمن هاي علمي - دانشجويي دانشكده دامپزشكي انجمن های علمی - دانشجویی 1393-12-13
77 fib.um.ac.ir پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-12-04
78 herdhealth.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجویی سلامت گله هاي شيري انجمن های علمی - دانشجویی 1393-12-04
79 cophos.um.ac.ir هسته پژوهشي فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
80 pooyesh.um.ac.ir اولين جشنواره ي پژوهشي و فناورانه ي پويش مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27