مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
61 gamejam-blog.um.ac.ir مسابقه برنامه نویسی بازیها گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-00-00
62 eco.um.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه های آموزشی 1394-12-25
63 civil.ssc.um.ac.ir انجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-12-25
64 cooshesh.um.ac.ir طرح کوشش گوناگون 1394-12-25
65 vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی دانشکده ها 1394-12-03
66 fflab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-12-03
67 vet2.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی (نسخه قدیمی) دانشکده ها 1394-12-03
68 faru.fa.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنراسلامی(نسخه فارسی) دانشکده ها 1394-11-07
69 faru.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-11-07
70 ishm.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07
71 press.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-11-07
72 ishm2.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07
73 basfum.um.ac.ir بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1394-10-16
74 psy-clinic.um.ac.ir پلی کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گوناگون 1394-10-16
75 valorization.um.ac.ir مرکز ارزش آفرینی دانشکده مهندسی گوناگون 1394-10-16
76 political.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی گروه علوم سیاسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-09-23
77 rcam.um.ac.ir مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
78 sqlab.um.ac.ir آزمایشگاه کیفیت نرم افزار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
79 phisci.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
80 rd-center.um.ac.ir مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04