مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
81 cophos.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
82 pooyesh.um.ac.ir اولین جشنواره ی پژوهشی و فناورانه ی پویش مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
83 intr.um.ac.ir همکاریهای علمی بین المللی گوناگون 1393-11-12
84 lis2.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 1393-11-12
85 lawfea.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی حقوق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-11-12
86 lis.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گروه های آموزشی 1393-11-12
87 itsairan.khr.um.ac.ir انجمن علمی گردشگری ایران شعبه خراسان رضوی گوناگون 1393-11-04
88 psychoclinic.um.ac.ir کلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گوناگون 1393-11-04
89 smc.um.ac.ir سمینارهای ملی دانشجویی ایران گوناگون 1393-10-08
90 sug.um.ac.ir نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-10-08
91 isa.um.ac.ir انجمن جامعه شناسی ایران گوناگون 1393-09-26
92 rtw.um.ac.ir هفته پژوهش گوناگون 1393-09-23
93 light2015.um.ac.ir سال جهانی نور گوناگون 1393-09-15
94 visualarts.um.ac.ir کانون هنرهای تجسمی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-09-15
95 theatre.um.ac.ir کانون تئاتر دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-09-15
96 che.um.ac.ir گروه مهندسی شیمی گروه های آموزشی 1393-09-15
97 farsidept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی گروه های آموزشی 1393-08-28
98 arabicdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات عربی گروه های آموزشی 1393-08-28
99 russiandept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات روسی گروه های آموزشی 1393-08-28
100 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافیا گروه های آموزشی 1393-08-28