مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
81 intr.um.ac.ir همكاريهاي علمي بين المللي گوناگون 1393-11-12
82 lis2.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 1393-11-12
83 lawfea.ssc.um.ac.ir انجمن علمي - دانشجویی حقوق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-11-12
84 lis.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گروه های آموزشی 1393-11-12
85 itsairan.khr.um.ac.ir انجمن علمي گردشگري ايران شعبه خراسان رضوي گوناگون 1393-11-04
86 psychoclinic.um.ac.ir کلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گوناگون 1393-11-04
87 smc.um.ac.ir سمینارهای ملی دانشجویی ایران گوناگون 1393-10-08
88 sug.um.ac.ir نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-10-08
89 isa.um.ac.ir انجمن جامعه شناسي ايران گوناگون 1393-09-26
90 rtw.um.ac.ir هفته پژوهش گوناگون 1393-09-23
91 light2015.um.ac.ir سال جهاني نور گوناگون 1393-09-15
92 visualarts.um.ac.ir كانون هنرهاي تجسمي دانشگاه فردوسي مشهد گوناگون 1393-09-15
93 theatre.um.ac.ir كانون تئاتر دانشگاه فردوسي گوناگون 1393-09-15
94 che.um.ac.ir گروه مهندسي شيمي گروه های آموزشی 1393-09-15
95 farsidept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات فارسي گروه های آموزشی 1393-08-28
96 arabicdept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات عربي گروه های آموزشی 1393-08-28
97 russiandept.um.ac.ir گروه زبان و ادبيات روسي گروه های آموزشی 1393-08-28
98 geographydept.um.ac.ir گروه جغرافيا گروه های آموزشی 1393-08-28
99 tarikhnegar.um.ac.ir گروه تاريخ گروه های آموزشی 1393-08-28
100 zabanshenasi.um.ac.ir گروه زبانشناسي گروه های آموزشی 1393-08-28