مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
101 rtw2.um.ac.ir هفته پژوهش 1396-07-23
102 basij.um.ac.ir بسیج کارکنان مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1396-07-23
103 precvibcont.um.ac.ir آزمایشگاه مهندسی دقیق، ارتعاشات و کنترل 1396-07-13
104 exwo.um.ac.ir همایش کاربردهای پژوهشی نرم افزارهای اکسل و ورد 1396-07-13
105 observatory.um.ac.ir پایگاه رصدخانه گوناگون 1396-06-29
106 brainresearch2017.um.ac.ir مدرسه پاییزه 1396-06-25
107 summerschool.um.ac.ir مدرسه تابستانی 1396-06-25
108 moshaver3.um.ac.ir مرکز مشاوره 1396-05-23
109 ep.cef.um.ac.ir حماسه های مصور 1396-05-16
110 centrallab2.um.ac.ir سایت آزمایشگاه مرکزی 1396-05-04
111 centrallab.um.ac.ir آزمایشگاه مرکزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-05-04
112 hse.um.ac.ir برگزاری رویداد ملی سلامت، ایمنی و زیست پاک 1396-05-03
113 alsc.um.ac.ir واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 1396-04-20
114 khim.um.ac.ir باشگاه خانه صنعت ، معدن و تجارت 1396-04-20
115 prarchive.um.ac.ir تولیدات ویدئویی روابط عمومی 1396-03-28
116 esard2.um.ac.ir انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران 1396-03-07
117 fum-bike.um.ac.ir دوچرخه های اشتراکی 1396-02-16
118 clfc.um.ac.ir مرکز زبان فرانسه کالج دانشکاه 1396-02-04
119 refahsalamat.um.ac.ir مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان 1396-01-28
120 om.um.ac.ir مسابقه ملی دانشجویی در حوزه مدیریت عملیات 1396-01-14