مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
121 persepolis.um.ac.ir پروژه تیم خودروی فرمول دانشجویی 1396-01-14
122 ilcrg.um.ac.ir گروه پژوهش های میان رشته ای زبان و فرهنگ کتیبه 1395-12-15
123 math.ssc.um.ac.ir انجمن علمی علوم ریاضی 1395-12-14
124 dcslab.um.ac.ir ازمایشگاه امنتی داده ها و ارتباطات 1395-11-27
125 iscsb.um.ac.ir شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه فردوسی مشهد 1395-11-27
126 college-epl.um.ac.ir دفتر اموزش های عالی آزاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1395-11-23
127 iriin.um.ac.ir هماهنگ کننده ملی ارتباطات بین المللی ایران و هند 1395-11-04
128 sanad2.um.ac.ir سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد(سایت قدیمی) 1395-11-04
129 ptsc.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری 1395-11-04
130 math4all.um.ac.ir ترویج علوم ریاضی برای همه 1395-10-26
131 sp.um.ac.ir گروه مطالعات و برنامه ریزی 1395-10-25
132 college2.um.ac.ir کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1395-10-12
133 ssc2.um.ac.ir شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی 1395-10-12
134 reman-lab.um.ac.ir آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر، مغناطیس و نانوتکنولژی 1395-10-12
135 vcs2.um.ac.ir مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه معاونت ها 1395-10-12
136 vcs.um.ac.ir معاونت فرهنگی و اجتماعی معاونت ها 1395-10-12
137 moj.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب 1395-10-01
138 vma.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودال 1395-09-17
139 politics.um.ac.ir گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-09-17
140 fatiguelab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی 1395-08-26