مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
141 emc.um.ac.ir آزمایشکاه سازگاری الکترومغناطیسی و فناوری مدارهای ریزموج 1395-08-15
142 ne.um.ac.ir آزمایشگاه الکترونیک آلی و سلولهای خورشیدی ne 1395-08-15
143 vs.um.ac.ir معاونت دانشجویی معاونت ها 1395-08-15
144 ctpl.um.ac.ir مرکز بین المللی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
145 geoforall.um.ac.ir تفاهم نامه بین المللی Geo For All 1395-07-13
146 sciip2.um.ac.ir قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات 1395-07-13
147 lawclinic.um.ac.ir کلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
148 nrc.um.ac.ir هسته ی پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
149 imel.um.ac.ir سایت جنبش رهبری آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-13
150 ce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395-07-05
151 composite-research-center.um.ac.ir هسته پژوهشی کامپوزیت دانشگاه فردوسی 1395-07-05
152 agriculture2.um.ac.ir دانشکده کشاورزی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1395-07-05
153 gamejam-blog.um.ac.ir مسابقه برنامه نویسی بازیها گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-06-27
154 theology.um.ac.ir دانشکده الهیات دانشکده ها 1395-06-21
155 ssi2.um.ac.ir انجمن رسوب شناسی ایران(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1395-06-21
156 mathstat.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی شهد دانشکده ها 1395-06-21
157 vcr2.um.ac.ir معاونت پژوهش و فناوری(نسخه ی قدیمی) معاونت ها 1395-06-11
158 lawpolitics.um.ac.ir دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده ها 1395-05-24
159 erftc.um.ac.ir واحد ویژه آموزشی – تحقیقاتی صنایع غذایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-05-24
160 mmplab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی خواص مکانیکی مواد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-05-04