مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
161 edf.um.ac.ir اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه گوناگون 1395-04-23
162 tsfum.um.ac.ir دوره دکتری تخصصی مطالعات ترجمه گوناگون 1395-04-01
163 aka.um.ac.ir آزمایشگاه اندازه گیری و کالیبراسیون ابعادی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-04-01
164 c-library.um.ac.ir مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1395-03-10
165 mplab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی خواص مکانیکی مواد و آزمایشگاه مکانیکی انرژی باد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-03-09
166 wmpm.um.ac.ir همایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1395-03-09
167 fea.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1395-03-09
168 fea2.um.ac.ir دانشکده علوم اداری و اقتصادی(نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1395-03-09
169 iprlab.um.ac.ir آزمایشگاه حفاظت صنعتی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1395-02-19
170 modarresin.um.ac.ir انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1395-02-19
171 mathstat3.um.ac.ir دانشکده علوم ریاضی دانشکده ها 1395-01-26
172 ssa.um.ac.ir شورای دبیران انجمن های علمی تشکل ها 1395-01-18
173 efc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد انجمن های علمی - دانشجویی 1395-01-18
174 eco.um.ac.ir گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد گروه های آموزشی 1394-12-25
175 civil.ssc.um.ac.ir انجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-12-25
176 cooshesh.um.ac.ir طرح کوشش گوناگون 1394-12-25
177 vet.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی دانشکده ها 1394-12-03
178 fflab.um.ac.ir آزمایشگاه مکانیک شکست و خستگی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-12-03
179 faru.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1394-11-07
180 ishm.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07