مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
181 press.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1394-11-07
182 press2.um.ac.ir موسسه چاپ و انتشارات(نسخه ی قبلی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-11-07
183 ishm2.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-11-07
184 basfum.um.ac.ir بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد تشکل ها 1394-10-16
185 psy-clinic.um.ac.ir پلی کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گوناگون 1394-10-16
186 valorization.um.ac.ir مرکز ارزش آفرینی دانشکده مهندسی گوناگون 1394-10-16
187 political.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی گروه علوم سیاسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-09-23
188 rcam.um.ac.ir مرکز پژوهشی ماشین های کشاورزی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
189 sqlab.um.ac.ir آزمایشگاه کیفیت نرم افزار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-23
190 phisci.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
191 rd-center.um.ac.ir مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1394-09-04
192 safaru.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
193 itcs-center.um.ac.ir Innovation Center and Technological Services of Ferdowsi Un گوناگون 1394-08-27
194 food.ssc.um.ac.ir انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
195 management.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی مدیریت انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-27
196 ee.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی برق انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
197 fgsa.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
198 chem.ssc.um.ac.ir انجمن های علمی - دانشجویی 1394-08-09
199 edit.um.ac.ir خدمات حرفه ای حوزه معاونت پژوهشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1394-08-09
200 emei2016.um.ac.ir دومین جشنواره سالانه کارآفرینی، کسب و کار وصنایع مهندسی گوناگون 1394-07-29