مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
241 fib.um.ac.ir پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-12-04
242 herdhealth.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی سلامت گله های شیری انجمن های علمی - دانشجویی 1393-12-04
243 cophos.um.ac.ir هسته پژوهشی فلسفه علم مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
244 pooyesh.um.ac.ir اولین جشنواره ی پژوهشی و فناورانه ی پویش مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-11-27
245 intr.um.ac.ir همکاریهای علمی بین المللی گوناگون 1393-11-12
246 lis2.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(نسخه ی قدیمی) گروه های آموزشی 1393-11-12
247 lawfea.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی حقوق انجمن های علمی - دانشجویی 1393-11-12
248 lis.um.ac.ir گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گروه های آموزشی 1393-11-12
249 itsairan.khr.um.ac.ir انجمن علمی گردشگری ایران شعبه خراسان رضوی گوناگون 1393-11-04
250 psychoclinic.um.ac.ir کلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گوناگون 1393-11-04
251 smc.um.ac.ir سمینارهای ملی دانشجویی ایران گوناگون 1393-10-08
252 sug.um.ac.ir نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-10-08
253 isa.um.ac.ir انجمن جامعه شناسی ایران گوناگون 1393-09-26
254 reg.um.ac.ir مدیریت آموزشی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-09-25
255 rtw.um.ac.ir هفته پژوهش گوناگون 1393-09-23
256 light2015.um.ac.ir سال جهانی نور گوناگون 1393-09-15
257 visualarts.um.ac.ir کانون هنرهای تجسمی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1393-09-15
258 theatre.um.ac.ir کانون تئاتر دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-09-15
259 che.um.ac.ir گروه مهندسی شیمی گروه های آموزشی 1393-09-15
260 farsidept.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فارسی گروه های آموزشی 1393-08-28