مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
281 zh.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
282 ru.iso.um.ac.ir مدیریت همکازیهای علمی و بین المللی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-08-06
283 elecfum.ssc.um.ac.ir انجمن علمی – دانشجویی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-08-06
284 deptfr.um.ac.ir گروه زبان و ادبیات فرانسه گروه های آموزشی 1393-08-06
285 isssi.um.ac.ir انجمن سیستم های هوشمند گوناگون 1393-07-29
286 sustainability.um.ac.ir هسته پژوهشی توسعه پایدار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
287 rtcb2.um.ac.ir هسته پژوهشی فناوری بیومولکول ها(نسخه ی قدیمی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
288 gabsiss.um.ac.ir انجمن علمی جامعه شناسی شاخه خراسان مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-07-19
289 iso2.um.ac.ir اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1393-07-07
290 Tarikh.um.ac.ir گروه آموزشی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی گروه های آموزشی 1393-07-01
291 quran2.um.ac.ir گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث(نسخه ی قبلی) گروه های آموزشی 1393-07-01
292 religion.um.ac.ir گروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقی گروه های آموزشی 1393-07-01
293 maaref.um.ac.ir گروه آموزشی معارف اسلامی گروه های آموزشی 1393-07-01
294 mahd.um.ac.ir مهد کودک دانشکده علوم تربیتی گوناگون 1393-07-01
295 adabiyat.um.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشکده ها 1393-07-01
296 philosophy.um.ac.ir گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروه های آموزشی 1393-07-01
297 dc.um.ac.ir شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-22
298 dc.um.ac.ir شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی 1393-06-22
299 ae.soils.ssc.um.ac.ir نجمن علمی – دانشجویی گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1393-06-12
300 harekat_temp.um.ac.ir پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت انجمن های علمی دانشگاه فردوسی گوناگون 1393-06-12