مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
321 eng.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1393-01-26
322 geo.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی جغرافیا انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
323 enheraf.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی - انحرافات انجمن های علمی - دانشجویی 1393-01-26
324 anim.um.ac.ir گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی گروه های آموزشی 1393-01-26
325 nashriyat.um.ac.ir دوازدهمین گردهمایی مدیران مسئول نشریات دانشگاه های کشور گوناگون 1393-01-20
326 robotics2.um.ac.ir Fum Robotics Lab(old version) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1393-01-20
327 cesc.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-10
328 karafarini2.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-12-10
329 vam.um.ac.ir صندوق وام و تسهیلات مالی انتظامات گوناگون 1392-12-10
330 karafarini.um.ac.ir مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-12-10
331 theology2.um.ac.ir دانشکده الهیات و معارف اسلامی (نسخه ی قدیمی) دانشکده ها 1392-12-10
332 siprg.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال و تصویر مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-12-06
333 herasat.um.ac.ir مدیریت حراست گوناگون 1392-11-12
334 emamreza.um.ac.ir کانون امام رضا علیه السلام گوناگون 1392-10-21
335 sscstartup.um.ac.ir برنامه استارتاپ مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-10-16
336 fnre.um.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده ها 1392-10-07
337 agrecon.um.ac.ir گروه اقتصاد کشاورزی گروه های آموزشی 1392-09-26
338 psy.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی روانشناسی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-09-26
339 nlin.um.ac.ir آزمایشگاه فیزیک غیر خطی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-09-19
340 hpclab.um.ac.ir آزمایشگاه پردازش موازی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-08-28