مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
361 ddems.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1392-03-06
362 mathstat.ssc.um.ac.ir انجمن علمی - دانشجویی آمار انجمن های علمی - دانشجویی 1392-03-06
363 ctpl.ic.um.ac.ir مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان گوناگون 1392-02-25
364 hcin.um.ac.ir گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی گروه های آموزشی 1392-02-25
365 vpa.um.ac.ir معاونت اداری و مالی معاونت ها 1392-02-25
366 lib2.um.ac.ir کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(نسخه ی قبلی) پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1392-02-25
367 myce.um.ac.ir گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی گروه های آموزشی 1392-02-14
368 faf.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی گوناگون 1392-02-14
369 pathogen.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی انجمن های علمی - دانشجویی 1392-02-14
370 reg2.um.ac.ir مدیریت آموزشی (نسخه ی قدیمی) مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1392-02-14
371 poster.iecfp2013.um.ac.ir بخش پوستر همایش بین المللی الکترونیکی IECFP2013 گوناگون 1391-11-17
372 multi_host1.um.ac.ir سایت آزمایش شماره 1 1391-11-02
373 mvlab.um.ac.ir Machine Vision Lab. مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-11-02
374 refahee.um.ac.ir مرکز رفاهی گوناگون 1391-11-02
375 padafand.ssc.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی پدافند غیر عامل انجمن های علمی - دانشجویی 1391-11-02
376 talent.um.ac.ir دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-11-02
377 inde.um.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد گروه های آموزشی 1391-11-02
378 meteo.um.ac.ir Data logger گوناگون 1391-11-02
379 shahed.um.ac.ir اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر گوناگون 1391-11-02
380 vpb.um.ac.ir معاونت طرح و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد معاونت ها 1391-11-02