مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
381 moshaver.um.ac.ir مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-11-02
382 grc.um.ac.ir مرکز تحقیقات آب‌های زیرزمینی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-11-02
383 faru.en.um.ac.ir دانشکده معماری، شهرسازی و هنراسلامی(نسخه انگلیسی) دانشکده ها 1391-10-16
384 pelab.um.ac.ir آزمایشگاه پژوهشی الکترونیک قدرت مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-10-16
385 organickanoon.um.ac.ir کانون هماهنگی دانش و صنعت کشاورزی زیستی دانشگاه گوناگون 1391-10-03
386 hpc2.um.ac.ir واحد محاسبات سنگین(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1391-10-03
387 law.ssc.um.ac.ir انجمن علمی گروه حقوق انجمن های علمی - دانشجویی 1391-09-19
388 ecoagri.ssc.um.ac.ir انجمن علمی اقتصاد کشاورزی انجمن های علمی - دانشجویی 1391-09-12
389 gsa.um.ac.ir تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-09-07
390 cemcs.um.ac.ir قطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاه ها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-09-01
391 ssces.um.ac.ir انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر انجمن های علمی - دانشجویی 1391-08-27
392 nexus.um.ac.ir NEXUS RoboCup Soccer Simulation Team مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-08-21
393 ee.um.ac.ir گروه مهندسی برق گروه های آموزشی 1391-08-20
394 saybanemehr2.um.ac.ir سایبان مهر(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1391-08-20
395 ptrc.um.ac.ir پژوهشکده زیارت و گردشگری مذهبی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-08-20
396 vet2.um.ac.ir دانشکده دامپزشکی (نسخه قدیمی) دانشکده ها 1391-08-14
397 acal.um.ac.ir آزمایشگاه پژوهشی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-07-26
398 si.um.ac.ir پژوهشکده زعفران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-07-26
399 cscsca.um.ac.ir مرکز پژوهشهای علمی و فرهنگی آسیای مرکزی دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-07-17
400 Robotics.um.ac.ir Robotics Lab مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-07-09