مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
41 mat.um.ac.ir گروه مهندسی متالورژی و مواد 1397-05-23
42 en.theology.um.ac.ir Faculty of Theology and Islamic Stadies 1397-05-17
43 wavelet.um.ac.ir مرکز پژوهشی موجکهاو کاربردهای آن 1397-05-14
44 mrdm.um.ac.ir ارتباط شهرداری با دانشگاه 1397-05-08
45 fumlug.um.ac.ir LUG (Linux User Group) 1397-05-07
46 wtlab1.um.ac.ir آزمایشگاه فناوری وب(موقتی) 1397-05-07
47 aeen.um.ac.ir آیین دانشجویی 1397-05-07
48 docs.vpb.um.ac.ir docs.vpb 1397-05-03
49 faru1.um.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی(موقتی) دانشکده ها 1397-05-01
50 mashaal.um.ac.ir بخش آموزش زبان عربی کالج دانشگاه فردوسی مشهد 1397-04-30
51 biotechnologylab.um.ac.ir آزمایشگاه تحقیق و توسعه فناوری زیستی 1397-04-13
52 ntlab.um.ac.ir آزمایشگاه نانو تکنولوژی 1397-04-13
53 btlab.um.ac.ir آزمایشگاه بیوتکنولوژی 1397-04-13
54 frlab.um.ac.ir آزمایشگاه مرجع 1397-04-13
55 cslab.um.ac.ir آزمایشگاه علوم شناختی 1397-04-13
56 cat.um.ac.ir مرکز فناوریهای پیشرفته 1397-04-13
57 sshi.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی مراکز رشد 1397-04-11
58 sshi.um.ac.ir موقتی 1397-04-11
59 clpa.um.ac.ir چهارمین نشست روسای دانشگاههای ایران و جهان غرب 1397-04-10
60 statistics.um.ac.ir گروه آموزشی آمار 1397-04-03