مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
401 www.ib.um.ac.ir International Branch of Ferdowsi University of Mashhad گوناگون 1391-06-07
402 ib2.um.ac.ir واحد بین الملل دانشگاه(نسخه ی قدیمی) گوناگون 1391-05-24
403 ssc.um.ac.ir انجمنهای علمی-سایت مرکزی انجمن های علمی - دانشجویی 1391-05-22
404 iagk.um.ac.ir انجمن ژئوپلیتیک ایران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد گوناگون 1391-05-09
405 sari.um.ac.ir پژوهشکده هواخورشید مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-05-04
406 food-hygiene.um.ac.ir گروه پخش مواد غذایی گروه های آموزشی 1391-04-28
407 eng3.um.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی دانشکده ها 1391-04-24
408 ddems2.um.ac.ir Dependable Distributed Embedded Systems (DDEmS) Labratory (Old Version) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-04-24
409 rcurp.um.ac.ir مرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای شمال شرق کشور مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-30
410 sample-faculty.um.ac.ir دانشکده نمونه دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ها 1391-03-27
411 sample-laboratory.um.ac.ir آزمایشگاه نمونه دانشگاه فردوسی مشهد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-27
412 laboratory.um.ac.ir Laboratory مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-22
413 civil.um.ac.ir گروه مهندسی عمران گروه های آموزشی 1391-03-07
414 carsis.um.ac.ir مرکز پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
415 sciip.um.ac.ir قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
416 oir.um.ac.ir مدیریت ارتباط علمی دانشگاه و جامعه مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-03-07
417 ceaas.um.ac.ir قطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
418 issp.um.ac.ir ازمایشگاه پردازش هوشمند سیگنالها و سیستمها مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1391-03-07
419 khev.um.ac.ir دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1391-02-19
420 sportedu.um.ac.ir دانشکده تربیت بدنی دانشکده ها 1391-02-13