مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
461 gsa2.um.ac.ir مدیریت تحصیلات تکمیلی مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 0000-00-00
462 cert.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی آپا مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
463 wtlab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی فناوری وب مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
464 seismo.um.ac.ir مرکز پژوهشی زمین‌لرزه‌شناسی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
465 prc.um.ac.ir مرکز تحقیقات انار مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
466 roadsafety.um.ac.ir مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده‌ای مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
467 vps.um.ac.ir بخش انگل‌شناسی دامپزشکی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
468 solidstate.um.ac.ir کتابخانه الکترونیکی فیزیک حالت جامد مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
469 organic.um.ac.ir مرکز پژوهشی کشاورزی ارگانیک (زیستی) مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
470 ippbx-lab.um.ac.ir آزمایشگاه تخصصی تایید نمونه تجهیزات IP-PBX مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
471 گوناگون 0000-00-00
472 cefa.um.ac.ir قطب علمی گیاهان زراعی ویژه مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 0000-00-00
473 vetbiotech.um.ac.ir گروه بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی گروه های آموزشی 0000-00-00
474 psychology.um.ac.ir گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه های آموزشی 0000-00-00
475 quran-hadith.um.ac.ir گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلمی گروه های آموزشی 0000-00-00
476 faf2.um.ac.ir بنیاد دانشگاهی فردوسی(نسخه ی قدیمی) گوناگون 0000-00-00