مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
61 appliedmath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی کاربردی 1397-04-03
62 puremath.um.ac.ir گروه آموزشی ریاضی محض 1397-04-03
63 mathstat-muni.um.ac.ir دفتر همکاریهای علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداری 1397-04-03
64 gamelab.um.ac.ir آزمایشگاه بازیهای ریاضی 1397-04-03
65 service-desk.um.ac.ir service-desk 1397-03-19
66 elc.um.ac.ir مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد پایگاه داده‌های علمی و سامانه‌های تعاملی 1397-03-09
67 elc.um.ac.ir مرکز آموزش های الکترونیکی 1397-03-09
68 facnet.um.ac.ir اطلاع رسانی مدیریت شبکه دانشکده ها 1397-03-08
69 game.um.ac.ir انجمن علمی گیم 1396-12-07
70 riog.um.ac.ir پژوهشکده نفت و گاز 1396-12-05
71 esa.um.ac.ir انجمن علمی انرژی 1396-11-25
72 robotics3.um.ac.ir آزمایشگاه رباتیک 1396-11-25
73 theo-lib2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1396-11-09
74 theo-ad.um.ac.ir کیوسک دانشکده الهیات 1396-11-09
75 ped2.um.ac.ir بخش فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 1396-11-09
76 ped.um.ac.ir گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه های آموزشی 1396-11-09
77 ie.um.ac.ir گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-11-08
78 farhikhtegan.um.ac.ir شبکه ی دانشگاه های استان خراسان 1396-11-03
79 libepl2.um.ac.ir کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 1396-11-01
80 segi2.um.ac.ir انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران 1396-10-19