مثال: 1393
ردیف دامنه عنوان سایت زیرمجموعه تاریخ انتشار
81 gozinesh.um.ac.ir هسته گزینش 1396-10-16
82 ogp.um.ac.ir خوشه نفت و گاز ،پتروشیمی دانشگاه 1396-10-16
83 rcps3.um.ac.ir پژوهشکده علوم گیاهی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-10-16
84 green-university.um.ac.ir همایش اداری مالی 1396-10-02
85 nano.um.ac.ir ستاد نانو 1396-10-02
86 observatory2.um.ac.ir پایگاه رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهد 1396-09-26
87 paleos2.um.ac.ir انجمن دیرینه شناسی ایران 1396-08-29
88 stp2.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 1396-08-09
89 stp.um.ac.ir مرکز رشد واحدهای فناور مراکز و واحدها(زیرمجموعه ی معاونت ها) 1396-08-09
90 ci2.um.ac.ir مرکز نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد 1396-08-07
91 ishm3.um.ac.ir پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی 1396-08-07
92 ore2.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران 1396-08-07
93 osdce2.um.ac.ir قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی 1396-08-07
94 quran1.um.ac.ir جشنواره قرآنی 1396-08-07
95 rpt-lab.um.ac.ir آزمایشگاه آزمون های قطعات پلیمری 1396-08-07
96 osdce.um.ac.ir قطب علمی داده‌های ترتیبی و فضایی مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-08-07
97 ore.um.ac.ir گروه پژوهشی اکتشاف ذخائر معدنی شرق ایران مراکز پژوهشی و آزمایشگاههای تخصصی 1396-08-07
98 padafand.um.ac.ir پدافند غیر عامل 1396-08-02
99 ftpmedia.um.ac.ir مرکز دانلود دانشگاه فردوسی 1396-08-02
100 optlab.um.ac.ir آزمایشگاه بهینه سازی 1396-07-23