دامنه عنوان زیرمجموعه وضعیت ستادی
دامنه عنوان زیرمجموعه وضعیت ستادی تاریخ ایجاد تاریخ آخرین بروزرسانی
gisrs.um.ac.irشعبه شمال شرق انجمن سنجش از دور و GIS ايرانفعالغیرستادی
them1.um.ac.irقالب جوملا۳ فرشته0فعالغیرستادی
bclab.um.ac.ir سايت آزمايشگاه تحقيقاتي بلاكچينفعالغیرستادی
anjomanpress.um.ac.ir فعاليت هاي ارتباطي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه فعالغیرستادی
bpc.um.ac.irكلينيك كسب و كار دانشكده علوم اداري و اقتصاديفعالغیرستادی
fstp.um.ac.irپارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي فعالغیرستادی
eqrc.um.ac.irمركز زمين لرزه شناسيفعالغیرستادی
vpr.um.ac.irمعاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد معاونت پژوهشی فعالستادی
vpb.um.ac.irمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعفعالغیرستادی
plantprotection.um.ac.ir انجمن علمي گياهپزشكيدانشکده کشاورزیفعالغیرستادی
pelab.um.ac.irPower electronic labدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
esard.um.ac.irانجمن اقتصاد توسعه منطقه ايدانشکده علوم اداری و اقتصادفعالغیرستادی
cdum.um.ac.irقطب علمي مديريت كم آبياري و آب هاي نا متعارفمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
sepand.um.ac.irستاد پويش نيكوكاري دانشگاه فردوسي (سپند)حوزه ی ریاستفعالغیرستادی
fhrc.um.ac.irقطب علمي هيدروكلوئيدهاي بومي طبيعي ايراندانشکده کشاورزیفعالغیرستادی
startup.moshaver.um.ac.irرويداد استارت آپي توانمندسازي مركز مشاوره و توانمند سازي دانشگاه فردوسي مشهددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعالغیرستادی
taftash.um.ac.irاتحادیه دانشگاه های تفتاشحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
weri.um.ac.irپژوهشكده آب و محيط‌زيستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستفعالغیرستادی
college-eng.um.ac.irمركز مهارت آموزي و مشاوره شغليدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
fumevent.um.ac.ir خلاقيت و ايده پردازي جشنواره ملي دانشگاهيان معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
miar.um.ac.irبين الملل دانشكده علوم رياضيدانشکده علوم ریاضیفعالغیرستادی
pbsm.um.ac.irمديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبرديمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالستادی
ihtw2020.um.ac.ir امام حسين و جوان عصر ديجيتال ​دانشکده مهندسیفعالغیرستادی
hrop.um.ac.irمديريت منابع انساني و تحول سازمانيمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالغیرستادی
startup.moshaver1.um.ac.irاستارت آپدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعالغیرستادی
owhaa.um.ac.irOnline workshop in Harmonic analysis and its applications?فعالغیرستادی
innov.um.ac.irليگ نوآوري فردوسيمعاونت پژوهش و فناوری ؟فعالستادی
ogri.um.ac.irپژوهشکده نفت و گازمعاونت پژوهشیفعالغیرستادی
flp.um.ac.irدانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوقفعالستادی
icaess2021.um.ac.irهمايشدانشکده علوم ورزشیفعالغیرستادی
fumtitr.um.ac.irبيستمين جشنوارۀ نشريات دانشجوييمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
fepint.um.ac.irبيستمين جشنوارۀ نشريات دانشجويي?فعالغیرستادی
alumni.um.ac.irدانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعالستادی
hc.um.ac.ir مرکز تندرستی دانشگاه فردوسی مشهدغیرفعالغیرستادی
msu.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
stinp.um.ac.irهسته پژوهشي تفكر سيستمي در عملمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
dslab.um.ac.ir آزمايشگاه علم داده هامراکز پژوهشی و آزمایشگاه های تخصصیفعالغیرستادی
sari.um.ac.irپژوهشکده هوا خورشیدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
ftpnews.um.ac.irمرکز دانلود دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالستادی
mafakher_jm3.um.ac.irمفاخر و اسناد دانشگاهحوزه ریاست غیرفعالغیرستادی
odrdce.um.ac.irقطب علمی داده های ترتیبی، قابلیت اعتماد و وابستگی ...فعالغیرستادی
thinktank.um.ac.irانديشكده دانشگاه فردوسي مشهد ?فعالغیرستادی
nanopharmlab.um.ac.irآزمايشگاه تحقيقاتي نانوتكنولوژي دارويي دانشگاه فرد...?فعالغیرستادی
mnfp.um.ac.irهسته پژوهشي سياست خارجي چندهمسايگي معاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
sci-hpc.um.ac.irقطب علمی دانشجویی دامپزشکیدانشکده دامپزشکیفعالغیرستادی
vetabortion.um.ac.irقطب علمی دانشجویی دامپزشکیدانشکده دامپزشکیفعالغیرستادی
vetmedssc.um.ac.irقطب علمی دانشجویی دامپزشکیدانشکده دامپزشکیفعالغیرستادی
ishm_jm3.um.ac.irپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
khorasanshenasi.um.ac.irمركز خراسان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد?فعالغیرستادی
kh-hemc.um.ac.irشوراي مديريت آموزش عالي استانمعاونت آموزشیفعالغیرستادی
college-sportedu.um.ac.irکالج دانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم ورزشیفعالغیرستادی
rlc.um.ac.irمرکز زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
forms.um.ac.irسایت مرکزی فرم ساز دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالغیرستادی
ssa.um.ac.irانجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
tavana.um.ac.irمركز توانمندسازي، نوآوري و استعداد پروري(توانا) دانشگاه فردوسي مشهددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعالغیرستادی
mbl.um.ac.irآزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلول و مولکولی?فعالغیرستادی
flpcollege.um.ac.ir آموزش هاي عالي آزاد دانشكده حقوق و علوم سياسيدانشكده حقوق فعالغیرستادی
hrkhayam.um.ac.irوب سايت پژوهشي ارزيابي نيروي انسانيمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
entsociran.um.ac.irانجمن حشره شناسي ايران دانشکده کشاورزیفعالغیرستادی
iraniah.um.ac.irانجمن بين المللي هيدروژئولوژيست ها فعالغیرستادی
csllf.um.ac.ir انجمن علمي زبان و ادبيات فرانسه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
exwo.um.ac.irهمايش كاربردهاي پژوهشي نرم افزارهاي اكسل و ورددانشکده علوم اداری و اقتصاداستاتیکغیرستادی
precvibcont.um.ac.irآزمايشگاه مهندسي دقيق، ارتعاشات و كنترلدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
corona-univ.um.ac.irدانشگاه کرونا دانشگاه فردوسی مشهد؟؟؟غیرفعالغیرستادی
mnl2.um.ac.irآزمايشگاه ميكرونانو (واحد فناور 4)دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
watman.um.ac.irمديريت آب دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیغیرفعالغیرستادی
cebesf.um.ac.irقطب مطالعات اقتصاد زيستي و غذاي سالمدانشکده کشاورزیغیرفعالغیرستادی
refahi.um.ac.irستاد رفاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری مالیفعالغیرستادی
cemcs2.um.ac.irقطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاه هامعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
energylab.um.ac.irآزمایشگاه انرژیدانشکده علومفعالغیرستادی
manuscript.adabiyat.um.ac.irبخش نسخه‌هاي خطي كتابخانه ادبياتدانشکده الهیاتغیرفعالغیرستادی
feacollege.um.ac.irمرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادفعالغیرستادی
accounting.ssc.um.ac.irانجمن علمی حسابداریمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
brandinsport.um.ac.irدبيرخانه دائمي برند در ورزشغیرفعالغیرستادی
rcg2020.um.ac.irهمايش RCG 2020دانشکده ادبیاتاستاتیکغیرستادی
nano.ssc.um.ac.irانجمن علمي نانومعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
robotics.ssc.um.ac.irانجمن علمي رباتیکمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
motorneurolab.um.ac.irآزمايشگاه علوم اعصاب حركتيغیرفعالغیرستادی
dipo.um.ac.irدفتر پروژه هاي توسعه و سرمايه گذاري دانشگاهغیرفعالغیرستادی
cselab.um.ac.irآزمايشگاه شناخت و هيجان حسيمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
faru-tech.um.ac.irدانشکده معماری و شهرسازیدانشکده معماریفعالغیرستادی
adabiyat_old.um.ac.irدانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
cci.um.ac.irهمایش گروه کامپیوتردانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
geographydept2.um.ac.irگروه جغرافیدانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
fumbiology.um.ac.irغیرفعالغیرستادی
fumsportacademy.um.ac.irآكادمي ورزش دانشگاه فردوسي مشهددانشکده علوم ورزشیاستاتیکغیرستادی
coop.um.ac.irطرح کواپ دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالغیرستادی
adabiyat-lib.um.ac.irکتابخانه دانشكده ادبياتدانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
ebc.um.ac.irآزمايشگاه بيوپالايش زيست محيطيغیرفعالغیرستادی
csi.um.ac.irگروه مطالعات برنامه درسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعالغیرستادی
organoids.um.ac.irاولین سمپوزیم ملی آرگانوئیدهادانشکده علوماستاتیکغیرستادی
herdhealth.um.ac.irانجمن سلامت گله های شیریدانشکده دامپزشکیفعالغیرستادی
rgrc.um.ac.irهسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستاییدانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
mam.um.ac.irمدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسیدانشکده مهندسیغیرفعالستادی
iicee2019.um.ac.irششمين همايش آموزش مهندسي ايران :: iicee2019دانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
shahab.um.ac.irسامانه شهاب دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
greenhouse.um.ac.irواحد ويژه خدمات تخصصي علوم باغباني و مهندسي فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهدغیرفعالغیرستادی
library2.um.ac.irمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیغیرفعالغیرستادی
nrl.um.ac.irآزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری(NRL) دانشکده مهندسیفعالغیرستادی
milab.um.ac.irآزمايشگاه تصویر برداری پزشكیغیرفعالغیرستادی
iscisc2019.um.ac.irشانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایراندانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
iecf.ssc.um.ac.irانجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
cpts.um.ac.irپژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
edrive.um.ac.irآزمايشگاه پژوهشي كنترل محركه هاي الكتريكي و مبدلهاي خورشيدي و باديمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
fual.um.ac.irFerdowsi University Aerodynamic Laboratoryمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
soealab.um.ac.irآزمايشگاه معماري سازماني سرويس گرادانشکده مهندسیفعالغیرستادی
flp_old.um.ac.irدانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه فردوسیغیرفعالغیرستادی
mat.um.ac.irگروه مهندس مواد و متالورژيدانشکده مهندسیفعالستادی
en.theology.um.ac.irFaculty of Theology and Islamic Studiesدانشکده الهیاتفعالغیرستادی
wavelet.um.ac.irمركز پژوهشي موجكها و كاربردهاي انمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
mrdm.um.ac.irارتباط شهرداری با دانشگاهمعاونت اداری و مالیغیرفعالغیرستادی
aeen.um.ac.irآیین دانشجوییمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
vs.um.ac.irمعاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجوییفعالستادی
fumlug.um.ac.irهمایش لینوکس فردوسیدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
docs.vpb.um.ac.irمستندات معاونت طرح و برنامهمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالستادی
faru.um.ac.irدانشکده معماری و شهرسازیدانشکده معماریفعالستادی
dc.um.ac.irشورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
mashaal.um.ac.irبخش آموزش زبان عربي كالج دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
cat.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
cslab.um.ac.irآزمایشگاه علوم شناختیدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
frlab.um.ac.ir آزمايشگاه مرجع مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالغیرستادی
btlab.um.ac.irغیرفعالغیرستادی
ntlab.um.ac.irآزمايشگاه نانو تكنولوژيدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
biotechnologylab.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
clpa.um.ac.irچهارمين نشست روساي دانشگاه هاي ايران و جهان عربحوزه ریاستاستاتیکغیرستادی
gamelab.um.ac.irآزمایشگاه بازی های ریاضیدانشکده علوم ریاضیغیرفعالغیرستادی
mathstat-muni.um.ac.irدفتر همکاریهای علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداریدانشکده علوم ریاضیفعالغیرستادی
puremath.um.ac.irگروه آموزشی ریاضی محضدانشکده علوم ریاضیفعالستادی
appliedmath.um.ac.irگروه آموزشی ریاضی کاربردیدانشکده علوم ریاضیفعالستادی
statistics.um.ac.irگروه آموزشی آماردانشکده علوم ریاضیفعالستادی
service-desk.um.ac.irمیزخدمت دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعغیرفعالغیرستادی
oldelc.um.ac.irمرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیمعاونت آموزشی غیرفعالغیرستادی
facnet.um.ac.irاطلاع رساني مديريت شبكه دانشكده هامعاونت آموزشیغیرفعالغیرستادی
game.um.ac.irانجمن علمی بازیهای رایانه‌ایمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
riog.um.ac.irپژوهشكده نفت و گازمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
robotics3.um.ac.irFum Robotics Labدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
esa.um.ac.irانجمن علمي انرژيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
ped.um.ac.irفلسفه تعلیم و تربیتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعالغیرستادی
ie.um.ac.ir گروه پژوهش اقتصاد اسلامیدانشکده الهیاتفعالغیرستادی
theo-ad.um.ac.irكيوسك دانشكده الهياتدانشکده الهیاتاستاتیکغیرستادی
theo-lib.um.ac.irکتابخانه دانشکده الهیاتدانشکده الهیاتغیرفعالغیرستادی
farhikhtegan.um.ac.irشبکه جامع دانشگاه ها، مراکز علمی فناوری استان خراسان رضویمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
libepl.um.ac.ir کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعالغیرستادی
segi.um.ac.irانجمن زمین شناسی اقتصادی ایراندانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
rcps.um.ac.irپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشکده علوم گیاهیفعالغیرستادی
ogp.um.ac.irخوشه نفت و گاز ،پتروشيمي دانشگاهمعاونت پژوهشیغیرفعالغیرستادی
gozinesh.um.ac.irهسته گزینشحوزه ریاستفعالستادی
nano.um.ac.irدبیرخانه فناوری نانو استان خراسانمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
green-university.um.ac.irنخستین همایش بین المللی دانشگاه سبزحوزه ی ریاستاستاتیکغیرستادی
observatory.um.ac.irپایگاه رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعالغیرستادی
paleos.um.ac.irانجمن ديرينه شناسي ايراندانشکده علومفعالغیرستادی
stp.um.ac.irمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاهمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
rpt-lab.um.ac.irآزمايشگاه آزمون هاي قطعات پليمريمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
quran1.um.ac.irجشنواره قرآنیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
osdce.um.ac.irقطب علمی داده های ترتیبی و فضاییدانشکده علوم ریاضیاستاتیکغیرستادی
ore.um.ac.irگروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایرانمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
ishm_old_domain.um.ac.irغیرفعالغیرستادی
voip-lab.um.ac.irآزمایشگاه تایید نمونه تجهیزاتIP-PBXدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
ci2.um.ac.irمرکز نوآوری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
padafand.um.ac.irپدافندمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
basij.um.ac.irبسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستفعالستادی
rtw2.um.ac.irهفته پژوهشمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
optlab.um.ac.irآزمايشگاه بهينه سازيدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
summerschool.um.ac.irمدرسه تابستانيمعاونت آموزشیغیرفعالغیرستادی
brainresearch2017.um.ac.irمدرسه پاییزه دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
moshaver.um.ac.ir مرکز مشاورهمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالستادی
ep.cef.um.ac.irحماسه هاي مصوردانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
old_centrallab.um.ac.irآزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد- نسخه قدیمیمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
hse.um.ac.irبرگزاري رويداد ملي سلامت، ايمني و زيست پاكمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیکغیرستادی
khim.um.ac.irباشگاه خانه صنعت ، معدن و تجارتحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
alsc.um.ac.irواحد ويژه خدمات تخصصي آزمايشگاهي دانشكده كشاورزيدانشکده کشاورزیفعالغیرستادی
prarchive.um.ac.irسرود دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
esard2.um.ac.irانجمن علمي اقتصاد توسعه منطقه اي ايراندانشکده علوم اداری و اقتصادغیرفعالغیرستادی
fum-bike.um.ac.irدوچرخه هاي اشتراكيمعاونت اداری مالیغیرفعالغیرستادی
clfc.um.ac.irمركز زبان فرانسه كالج دانشكاهمعاونت آموزشیفعالغیرستادی
refahsalamat.um.ac.irمديريت رفاه و سلامت دانشجويانمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
surena.um.ac.irپروژه تيم خودروي فرمول دانشجوييدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
om.um.ac.irمسابقه ملي دانشجويي در حوزه مديريت عملياتدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
math.ssc.um.ac.irانجمن علمي علوم رياضيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
ilcrg.um.ac.irگروه پژوهش هاي ميان رشته اي زبان و فرهنگ كتيبهدانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
iscsb.um.ac.irشاخه دانشجويي انجمن رمز ايران در دانشگاه فردوسي مشهددانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
dcslab.um.ac.irازمايشگاه امنتي داده ها و ارتباطاتدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
tto.um.ac.irمدیریت توسعه و انتقال فناوری معاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
hpc.um.ac.irمحاسبات سنگینمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالغیرستادی
college-epl.um.ac.irدفتر اموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسيدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاستاتیکغیرستادی
iso.um.ac.irاداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ریاستفعالستادی
sanad.um.ac.irسامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالستادی
iriin.um.ac.irهماهنگ كننده ملي ارتباطات بين المللي ايران و هندحوزه ی ریاستاستاتیکغیرستادی
sp.um.ac.irگروه مطالعات و برنامه ريزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالغیرستادی
math4all.um.ac.irریاضی برای همهدانشکده علوم ریاضیغیرفعالغیرستادی
vcs2.um.ac.irگروه مطالعات وبرنامه ریزی مديريت فرهنگي و اجتماعیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
reman-lab.um.ac.irآزمایشگاه انرژي هاي تجديد پذير، مغناطيس و نانوتكنولژيدانشکده علومغیرفعالغیرستادی
ssc2.um.ac.irشوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشجوييمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
college.um.ac.irکالج دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعالستادی
moj.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجویی مهندسي آبمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
politics.um.ac.irگروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم اداری و اقتصادغیرفعالغیرستادی
vma.um.ac.irآزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودالدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
fatiguelab.um.ac.irآزمايشگاه مكانيك شكست و خستگيدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
shahabform.um.ac.irفرم های شهابمعاونت آموزشیفعالغیرستادی
ne.um.ac.irآزمايشگاه الكترونيك آلي و سلولهاي خورشيديمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
emc.um.ac.irآزمايشكاه سازگاري الكترومغناطيسي و فناوري مدارهاي ريزموجدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
sportedu.um.ac.irدانشکده علوم ورزشی - دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم ورزشیفعالستادی
imel.um.ac.irسايت جنبش رهبري آموزشي دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
nrc.um.ac.irهسته ي پژوهشي علوم و فناوري نانو دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
lawclinic.um.ac.irکلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده حقوقفعالستادی
sciip2.um.ac.irقطب علمي رايانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالغیرستادی
geoforall.um.ac.irتفاهم نامه بين المللي Geo For Allحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
ctpl.um.ac.irمرکز بین المللی آموزش زبان فارسیحوزه ی ریاستفعالستادی
composite.um.ac.irهسته پژوهشي كامپوزيت دانشگاه فردوسيمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
ce.um.ac.irگروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالستادی
agriculture.um.ac.irدانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیفعالستادی
gamejam-blog.um.ac.irمسابقه برنامه نويسي بازيها گروه كامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
mathstat.um.ac.irدانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیفعالستادی
theology2.um.ac.irدانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهریدانشکده الهیات استاتیکغیرستادی
ssi.um.ac.irانجمن رسوب شناسی ایراندانشکده علومفعالغیرستادی
erftc.um.ac.irواحد ویژه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیاستاتیکغیرستادی
lawpolitics.um.ac.irدانشكده علوم و علوم سياسيدانشکده حقوقغیرفعالغیرستادی
mmplab.um.ac.irآزمايشگاه خواص مكانیكی مواددانشکده مهندسیفعالغیرستادی
vpr_old.um.ac.irمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
edf.um.ac.irاداره حفاظت فیزیکی و انتظاماتحوزه ی ریاستفعالستادی
faru.en.um.ac.irدانشكده معماري، شهرسازي و هنر اسلاميدانشکده معماریغیرفعالغیرستادی
tsfum.um.ac.irدوره دكتري تخصصي مطالعات ترجمهدانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
aka.um.ac.irآزمايشگاه اندازه گيري و كاليبراسيون ابعاديدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
library.um.ac.irکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
fea.um.ac.irدانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم اداری و اقتصادفعالستادی
mplab.um.ac.irآزمايشگاه تحقيقاتي خواص مكانيكي مواد و آزمايشگاه مكانيكي انرژي باددانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
wmpm.um.ac.irهمایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیغیرفعالغیرستادی
reg2.um.ac.irمعاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیغیرفعالغیرستادی
iprlab.um.ac.irآزمايشگاه حفاظت صنعتيغیرفعالغیرستادی
modarresin.um.ac.irانجمن اسلامي مدرسين دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
ssa_old.um.ac.irشوراي دبيران انجمن هاي علميغیرفعالغیرستادی
efc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی مسابقات مهندسی EFCمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیکغیرستادی
eco.um.ac.irگروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاددانشکده علوم اداری و اقتصادغیرفعالغیرستادی
civil.ssc.um.ac.irانجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
cooshesh.um.ac.irطرح كوششغیرفعالغیرستادی
vet.um.ac.irدانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسیدانشکده دامپزشکیفعالستادی
faru1.um.ac.irدانشكده معماري، شهرسازي و هنر اسلامي- نسخه قبلیدانشکده معماری و شهرسازیغیرفعالغیرستادی
iish.um.ac.irپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
press.um.ac.irانتشارات دانشگاه فردوسیمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
basfum.um.ac.irحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
psy-clinic.um.ac.irپلي كلينيك دانشكده علوم تربيتي و روان شناسيدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعالغیرستادی
valorization.um.ac.irمركز ارزش آفريني دانشكده مهندسيدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
political.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي گروه علوم سياسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
rcam.um.ac.irمركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزيدانشکده کشاورزیفعالغیرستادی
sqlab.um.ac.irآزمايشگاه كيفيت نرم افزاردانشکده مهندسیفعالغیرستادی
rd-center.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
multi_host3.um.ac.irسایت تستی مجموعهغیرفعالغیرستادی
phisci.um.ac.irهسته پژوهشی فلسفه علمدانشکده علومغیرفعالغیرستادی
Safaru.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشكده معماري و شهرسازيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
itcs-center.um.ac.irمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
Food.ssc.um.ac.irانجمن علمي مهندسي صنايع غذايي دانشكده كشاورزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
management.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی مدیریتمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
edit.um.ac.irخدمات حرفه اي حوزه معاونت پژوهشيمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
chem.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی شیمیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
fgsa.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی زمين شناسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
ee.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي برقمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
arithland.um.ac.irشهر رياضيدانشکده علوم ریاضیغیرفعالغیرستادی
emei2016.um.ac.irدومین جشنواره سالانه کارآفرینی، کسب و کار و صنایع مهندسیدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
sanad2.um.ac.irسند - سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
cnukr.um.ac.irموسسه علم و فناوری استان خراسان رضویحوزه ی ریاستاستاتیکغیرستادی
sci.um.ac.irدانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعالستادی
ict2.um.ac.irمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعغیرفعالغیرستادی
green.um.ac.irدانشگاه سبزدانشکده کشاورزیفعالستادی
olympiad13.um.ac.irالمپیاد ورزشی دانشجویان کشوردانشکده علوم ورزشیاستاتیکغیرستادی
fumaac.um.ac.irكانون نجوم آماتوري دانشگاه فردوسيدانشکده علومغیرفعالغیرستادی
rayan.um.ac.irهسته پژوهشي علوم اعصاب و رفتار راياندانشکده علومفعالغیرستادی
energy.um.ac.irبهینه سازی مصرف آب و انرژیحوزه ی ریاستاستاتیکغیرستادی
farhikhte.um.ac.irموسسه توسعه علمي فناوري فرهيختگان استان خراسان رضويحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
elc2.um.ac.irمركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد- نسخه قبلیمعاونت آموزشیاستاتیکغیرستادی
helalahmar2.um.ac.irكانون هلال احمر دانشگاه فردوسي مشهدحوزه ریاستغیرفعالغیرستادی
vpb_old.um.ac.irمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعغیرفعالغیرستادی
geographydept.um.ac.irگروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتفعالستادی
vmlab.um.ac.irآزمايشگاه سيستمهاي بينايي-حركتيدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
mathstat2.um.ac.irدانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسیدانشکده علوم ریاضیغیرفعالغیرستادی
8thharekat.um.ac.irهشتمين جشنواره ملي حركتغیرفعالغیرستادی
iagrp.um.ac.irانجمن جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در ايراندانشکده ادبیاتاستاتیکغیرستادی
c-taamol.um.ac.irشوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
vetabortion_old.um.ac.irقطب علمی سقط جنين دانشکده دامپزشکی-نسخه قبلیدانشکده دامپزشکیغیرفعالغیرستادی
sport.um.ac.irمدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالستادی
chem.um.ac.irگروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعالستادی
geo.um.ac.irگروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعالستادی
bio.um.ac.irگروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعالستادی
phy.um.ac.irگروه فيزيك دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعالستادی
prlab.um.ac.irPattern Recognition Lab, FUMدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
jame_shenasi.ssc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات وعلوم انسانيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
oir2.um.ac.irمعاونت پژوهش وفناوریغیرفعالغیرستادی
docs2.vpb.um.ac.irفرایندهای مستند شده معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیاستاتیکغیرستادی
shahrsazi.ssc.um.ac.irنجمن علمي – دانشجويي گروه شهرسازي دانشكده معماري و شهرسازيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
tarhino.ssc.um.ac.irانجمن هاي علمي - دانشجويي بين رشته اي تحول در علوم انسانيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
gsrc2.um.ac.irهسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستاییمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
college.sportedu.um.ac.irدفتر آموزش هاي عالي آزاد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشيدانشکده علوم ورزشیغیرفعالغیرستادی
khev.um.ac.irهیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان رضویحوزه ی ریاستفعالستادی
saybanemehr.um.ac.irسایبان مهرحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
vs2.um.ac.irمعاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
mali.vpa.um.ac.irمعاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری مالیغیرفعالغیرستادی
vcc.ssc.um.ac.irانجمن هاي علمي - دانشجويي دانشكده دامپزشكيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
ostadan.um.ac.irمجمع صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهدحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
grc.um.ac.irمركز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب)معاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
herdhealth.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجویی سلامت گله هاي شيريمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
fib.um.ac.irپژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
pooyesh.um.ac.irاولين جشنواره ي پژوهشي و فناورانه ي پويشمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
cophos.um.ac.irهسته پژوهشي فلسفه علممعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
lawfea.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجویی حقوقمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
lis2.um.ac.irگروه علم اطلاعات و دانش شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاستاتیکغیرستادی
intr.um.ac.irمدیریت همکاریهای علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانیحوزه ی ریاستفعالستادی
psychoclinic.um.ac.irکلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعالغیرستادی
itsairan.khr.um.ac.irانجمن علمي گردشگري ايران شعبه خراسان رضويدانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
vpap2.um.ac.irمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیل دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیغیرفعالغیرستادی
basij2.um.ac.irبسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیحوزه ریاستغیرفعالغیرستادی
sug.um.ac.irنظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیاستاتیکغیرستادی
smc.um.ac.irسمینارهای ملی دانشجویی ایرانمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
isa.um.ac.irانجمن جامعه شناسي ايراندانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
edu.um.ac.irمدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعالستادی
rtw.um.ac.irهفته پژوهشمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
che.um.ac.irگروه مهندسی شیمیدانشکده مهندسیفعالستادی
theatre.um.ac.irكانون تئاتر دانشگاه فردوسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیکغیرستادی
visualarts.um.ac.irكانون هنرهاي تجسمي دانشگاه فردوسي مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
light2015.um.ac.irسال جهاني نوردانشکده علومغیرفعالغیرستادی
farhangi.um.ac.irمدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعالستادی
socialsciences.um.ac.irگروه علوم اجتماعيدانشکده ادبیاتفعالستادی
zabanshenasi.um.ac.irگروه زبانشناسيدانشکده ادبیاتفعالستادی
tarikhnegar.um.ac.irگروه تاريخدانشکده ادبیاتفعالستادی
gs2c.um.ac.irگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتاستاتیکغیرستادی
russiandept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات روسيدانشکده ادبیاتفعالستادی
arabicdept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات عربيدانشکده ادبیاتفعالستادی
farsidept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات فارسيدانشکده ادبیاتفعالستادی
frenchdept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات فرانسهدانشکده ادبیاتفعالستادی
engdept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات انگليسيدانشکده ادبیاتفعالستادی
faunairanica.um.ac.irچك ليست گونه هاي جانوريدانشکده علوماستاتیکغیرستادی
ddc.ssc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي طراحي ديجيتالمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
zaer.um.ac.irستاد عمره و عتبات دانشگاه های خراسان رضویحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
arshian.um.ac.ir شهداي دانشگاه فردوسيحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
deptfr.um.ac.irگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
ru.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
zh.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
de.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
ar.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
en.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
fa.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
gabsiss.um.ac.ir مدلسازی عامل محور GABSISSدانشکده ادبیاتاستاتیکغیرستادی
rtcb2.um.ac.irهسته پژوهشي فناوري بيومولكول هادانشکده علومغیرفعالغیرستادی
sustainability.um.ac.irهسته پژوهشي توسعه پايدارمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعالغیرستادی
iso_old.um.ac.irاداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد- نسخه قبلیحوزه ریاستغیرفعالغیرستادی
adabiyat.um.ac.irدانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتىدانشکده ادبیاتفعالستادی
mahd.um.ac.irدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعالغیرستادی
maaref.um.ac.irگروه آموزشی معارف اسلاميدانشکده الهیاتغیرفعالغیرستادی
religion.um.ac.irگروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقيدانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
quran2.um.ac.irگروه آموزشی علوم قرآن و حديثدانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
tarikh.um.ac.irگروه آموزشی تاريخ تمدن و فرهنگ اسلاميدانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
philosophy.um.ac.irگروه آموزشی فلسفه و حكمت اسلاميدانشکده الهیاتفعالستادی
dc1.um.ac.ir شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیغیرفعالغیرستادی
harekat_temp.um.ac.irمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
ae.soils.ssc.um.ac.irنجمن علمي – دانشجويي گروه خاك شناسي دانشكده كشاورزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
elecfum.scc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي مهندسي برقمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
shahed.um.ac.irاداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگرحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
khrwc.um.ac.irهمیاران آب استان خراسان رضویدانکشده کشاورزیفعالغیرستادی
groups.um.ac.irسایت گروه آموزشیمعاونت آموزشیغیرفعالغیرستادی
nanotech.ssc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي بين رشته اي نانومعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
cadcamlab2.um.ac.irCAD CAM Laboratoryدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
food.um.ac.irمجتمع صنايع غذايي گروه علوم و صنايع غذاييدانشکده کشاورزیغیرفعالغیرستادی
nciid1.um.ac.irکنگره ملی آبیاری و زهکشی ایرانمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکغیرستادی
aerospace.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي هوافضامعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
anahyd.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی آبمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
rdzi.um.ac.irگروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختیدانشکده علومغیرفعالغیرستادی
basijasatid.um.ac.irبسیج اساتیدحوزه ی ریاستاستاتیکغیرستادی
cs.um.ac.irهسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاستاتیکغیرستادی
epl.um.ac.irدانشکده علوم تربیتی و روان شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعالستادی
vpap.um.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعالستادی
labs.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
metallurgy.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي مهندسي متالورژي و موادمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
rcurp.um.ac.irمرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای شمال شرق کشورمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
fucmp.um.ac.irدفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
eng.um.ac.irدانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالستادی
geo.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي جغرافيامعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
enheraf.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي علوم اجتماعي - انحرافاتمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
anim.um.ac.irگروه علوم دامی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیفعالستادی
robotics2.um.ac.irFum Robotics Labدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
nashriyat.um.ac.irدوازدهمين گردهمايي مديران مسئول نشريات دانشگاه هاي كشورمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیکغیرستادی
civil.um.ac.irگروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالستادی
theology.um.ac.irدانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری مشهددانشکده الهیاتفعالستادی
vam.um.ac.irصندوق وام و تسهيلات مالي انتظاماتحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
cesc.um.ac.irقطب علمي گياهان زراعي ويژهدانشکده کشاورزیفعالغیرستادی
karafarini2.um.ac.irمدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ریاستغیرفعالغیرستادی
siprg.um.ac.irآزمايشگاه تحقيقاتي پردازش سيگنال و تصويردانشکده مهندسیفعالغیرستادی
harkat8.um.ac.irهشتمین جشنواره ملی حرکتمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیکغیرستادی
herasat.um.ac.irمدیریت حراستحوزه ی ریاستفعالغیرستادی
emamreza.um.ac.irكانون امام رضا عليه السلاممعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
sscstartup.um.ac.irبرنامه استارتاپمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
multi_host2.um.ac.irسایت تستی مجموعهغیرفعالغیرستادی
agrecon.um.ac.irگروه اقتصاد كشاورزي"دانشکده کشاورزیغیرفعالغیرستادی
psy.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي روانشناسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
nlin.um.ac.irآزمایشگاه فیزیک غیر خطیدانشکده علومغیرفعالغیرستادی
bioclub.ssc.um.ac.irانجمن علمي مهندسي مكانيك ماشين آلات كشاورزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
oip.um.ac.irمدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
fiqh.um.ac.irگروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلاميدانشکده الهیاتغیرفعالغیرستادی
hpclab.um.ac.irHigh Performance Computing Laboratory (HPCLab)دانشکده مهندسیفعالغیرستادی
ordoofum.um.ac.irستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
ziyaratfum.um.ac.irحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
faru.fa.um.ac.irدانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده معماریغیرفعالغیرستادی
ee.um.ac.irگروه برق دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالستادی
vetmed.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي دامپزشكيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
tmel.um.ac.irدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
mech.um.ac.irگروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالستادی
ce2.um.ac.irغیرفعالغیرستادی
eva.um.ac.irحوزه ی ریاستغیرفعالغیرستادی
appliedzoology.um.ac.irمرکز پژوهشی جانور شناسی کاربردیدانشکده علومفعالغیرستادی
confnews.um.ac.irبانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیکستادی
igc.um.ac.irآموزش شیمی - دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومغیرفعالغیرستادی
razavi.um.ac.irهمايش ملي سيره و معارف رضويدانشکده الهیاتاستاتیکغیرستادی
meteo.um.ac.irداده های بادسنجی و توربین های بادی هواخورشیدمعاونت پژوهش و فناوریفعالغیرستادی
inde.um.ac.irگروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعالستادی
sshi.um.ac.irمرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعالستادی
asrl.um.ac.irدانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
cef.um.ac.irقطب علمی فردوسي و شاهنامهدانشکده ادبیاتفعالغیرستادی
eiarg.um.ac.irگروه پزوهشی آنالیز تصاویر چشمدانشکده مهندسیاستاتیکغیرستادی
css.um.ac.irمركز مطالعات اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهددانشکده ادبیاتغیرفعالغیرستادی
ddems.um.ac.irDependable Distributed Embedded Systems (DDEmS) Labratoryدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
mathstat.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي آمارمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
tarikhnegar.um.ac.irگروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشکده ادبیاتفعالستادی
vpa.um.acمعاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری مالیفعالستادی
ctpl.ic.um.ac.irمرکز بین المللی آموزش زبان فارسیحوزه ی ریاستفعالستادی
pathogen.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي گياه پزشكيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
faf.um.ac.irبنیاد دانشگاهی فردوسیبنیاد دانشگاهیفعالستادی
nahad.um.ac.irنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستفعالستادی
myce.um.ac.irگروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیغیرفعالغیرستادی
talent.um.ac.irاستعدادهای درخشان-قدیمیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
padafand.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی پدافند غیر عاملمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعالغیرستادی
refahee.um.ac.irمرکز رفاهیمعاونت اداری مالیغیرفعالغیرستادی
mvlab.um.ac.irMachine Vision Laboratoryدانشکده مهندسیفعالغیرستادی
fnre.um.ac.irدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستفعالستادی
websiteinfo.um.ac.irسامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعالستادی