دامنه عنوان زیرمجموعه وضعیت
دامنه عنوان زیرمجموعه وضعیت
gisrs.um.ac.irشعبه شمال شرق انجمن سنجش از دور و GIS ايرانفعال
them1.um.ac.irقالب جوملا۳ فرشته0فعال
bclab.um.ac.ir سايت آزمايشگاه تحقيقاتي بلاكچينفعال
anjomanpress.um.ac.ir فعاليت هاي ارتباطي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه فعال
bpc.um.ac.irكلينيك كسب و كار دانشكده علوم اداري و اقتصاديفعال
fstp.um.ac.irپارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي فعال
eqrc.um.ac.irمركز زمين لرزه شناسيفعال
vpr.um.ac.irمعاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد معاونت پژوهشی فعال
vpb.um.ac.irمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعفعال
plantprotection.um.ac.ir انجمن علمي گياهپزشكيدانشکده کشاورزیفعال
pelab.um.ac.irPower electronic labدانشکده مهندسیفعال
esard.um.ac.irانجمن اقتصاد توسعه منطقه ايدانشکده علوم اداری و اقتصادفعال
cdum.um.ac.irقطب علمي مديريت كم آبياري و آب هاي نا متعارفمعاونت پژوهش و فناوریفعال
sepand.um.ac.irستاد پويش نيكوكاري دانشگاه فردوسي (سپند)حوزه ی ریاستفعال
fhrc.um.ac.irقطب علمي هيدروكلوئيدهاي بومي طبيعي ايراندانشکده کشاورزیفعال
startup.moshaver.um.ac.irرويداد استارت آپي توانمندسازي مركز مشاوره و توانمند سازي دانشگاه فردوسي مشهددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعال
taftash.um.ac.irاتحادیه دانشگاه های تفتاشحوزه ی ریاستفعال
weri.um.ac.irپژوهشكده آب و محيط‌زيستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستفعال
college-eng.um.ac.irمركز مهارت آموزي و مشاوره شغليدانشکده مهندسیفعال
fumevent.um.ac.ir خلاقيت و ايده پردازي جشنواره ملي دانشگاهيان معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
miar.um.ac.irبين الملل دانشكده علوم رياضيدانشکده علوم ریاضیفعال
pbsm.um.ac.irمديريت برنامه، بودجه و نظارت راهبرديمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال
ihtw2020.um.ac.ir امام حسين و جوان عصر ديجيتال ​دانشکده مهندسیفعال
hrop.um.ac.irمديريت منابع انساني و تحول سازمانيمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال
startup.moshaver1.um.ac.irاستارت آپدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعال
owhaa.um.ac.irOnline workshop in Harmonic analysis and its applications?فعال
innov.um.ac.irليگ نوآوري فردوسيمعاونت پژوهش و فناوری ؟فعال
ogri.um.ac.irپژوهشکده نفت و گازمعاونت پژوهشیفعال
flp.um.ac.irدانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشکده حقوقفعال
icaess2021.um.ac.irهمايشدانشکده علوم ورزشیفعال
fumtitr.um.ac.irبيستمين جشنوارۀ نشريات دانشجوييمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
fepint.um.ac.irبيستمين جشنوارۀ نشريات دانشجويي?فعال
alumni.um.ac.irدانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعال
hc.um.ac.ir مرکز تندرستی دانشگاه فردوسی مشهدغیرفعال
msu.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
stinp.um.ac.irهسته پژوهشي تفكر سيستمي در عملمعاونت پژوهش و فناوریفعال
dslab.um.ac.ir آزمايشگاه علم داده هامراکز پژوهشی و آزمایشگاه های تخصصیفعال
sari.um.ac.irپژوهشکده هوا خورشیدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
ftpnews.um.ac.irمرکز دانلود دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال
mafakher_jm3.um.ac.irمفاخر و اسناد دانشگاهحوزه ریاست غیرفعال
odrdce.um.ac.irقطب علمی داده های ترتیبی، قابلیت اعتماد و وابستگی ...فعال
thinktank.um.ac.irانديشكده دانشگاه فردوسي مشهد ?فعال
nanopharmlab.um.ac.irآزمايشگاه تحقيقاتي نانوتكنولوژي دارويي دانشگاه فرد...?فعال
mnfp.um.ac.irهسته پژوهشي سياست خارجي چندهمسايگي معاونت پژوهش و فناوریفعال
sci-hpc.um.ac.irقطب علمی دانشجویی دامپزشکیدانشکده دامپزشکیفعال
vetabortion.um.ac.irقطب علمی دانشجویی دامپزشکیدانشکده دامپزشکیفعال
vetmedssc.um.ac.irقطب علمی دانشجویی دامپزشکیدانشکده دامپزشکیفعال
ishm_jm3.um.ac.irپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیمعاونت پژوهش و فناوریفعال
khorasanshenasi.um.ac.irمركز خراسان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد?فعال
kh-hemc.um.ac.irشوراي مديريت آموزش عالي استانمعاونت آموزشیفعال
college-sportedu.um.ac.irکالج دانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم ورزشیفعال
rlc.um.ac.irمرکز زبان روسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتفعال
forms.um.ac.irسایت مرکزی فرم ساز دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال
ssa.um.ac.irانجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
tavana.um.ac.irمركز توانمندسازي، نوآوري و استعداد پروري(توانا) دانشگاه فردوسي مشهددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعال
mbl.um.ac.irآزمایشگاه تحقیقاتی کشت سلول و مولکولی?فعال
flpcollege.um.ac.ir آموزش هاي عالي آزاد دانشكده حقوق و علوم سياسيدانشكده حقوق فعال
hrkhayam.um.ac.irوب سايت پژوهشي ارزيابي نيروي انسانيمعاونت پژوهش و فناوریفعال
entsociran.um.ac.irانجمن حشره شناسي ايران دانشکده کشاورزیفعال
iraniah.um.ac.irانجمن بين المللي هيدروژئولوژيست ها فعال
csllf.um.ac.ir انجمن علمي زبان و ادبيات فرانسه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
exwo.um.ac.irهمايش كاربردهاي پژوهشي نرم افزارهاي اكسل و ورددانشکده علوم اداری و اقتصاداستاتیک
precvibcont.um.ac.irآزمايشگاه مهندسي دقيق، ارتعاشات و كنترلدانشکده مهندسیغیرفعال
corona-univ.um.ac.irدانشگاه کرونا دانشگاه فردوسی مشهد؟؟؟غیرفعال
mnl2.um.ac.irآزمايشگاه ميكرونانو (واحد فناور 4)دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
watman.um.ac.irمديريت آب دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیغیرفعال
cebesf.um.ac.irقطب مطالعات اقتصاد زيستي و غذاي سالمدانشکده کشاورزیغیرفعال
refahi.um.ac.irستاد رفاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری مالیفعال
cemcs2.um.ac.irقطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاه هامعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
energylab.um.ac.irآزمایشگاه انرژیدانشکده علومفعال
manuscript.adabiyat.um.ac.irبخش نسخه‌هاي خطي كتابخانه ادبياتدانشکده الهیاتغیرفعال
feacollege.um.ac.irمرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادیدانشکده علوم اداری و اقتصادفعال
accounting.ssc.um.ac.irانجمن علمی حسابداریمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
brandinsport.um.ac.irدبيرخانه دائمي برند در ورزشغیرفعال
rcg2020.um.ac.irهمايش RCG 2020دانشکده ادبیاتاستاتیک
nano.ssc.um.ac.irانجمن علمي نانومعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
robotics.ssc.um.ac.irانجمن علمي رباتیکمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
motorneurolab.um.ac.irآزمايشگاه علوم اعصاب حركتيغیرفعال
dipo.um.ac.irدفتر پروژه هاي توسعه و سرمايه گذاري دانشگاهغیرفعال
cselab.um.ac.irآزمايشگاه شناخت و هيجان حسيمعاونت پژوهش و فناوریفعال
faru-tech.um.ac.irدانشکده معماری و شهرسازیدانشکده معماریفعال
adabiyat_old.um.ac.irدانشکده ادبیاتغیرفعال
cci.um.ac.irهمایش گروه کامپیوتردانشکده مهندسیاستاتیک
geographydept2.um.ac.irگروه جغرافیدانشکده ادبیاتغیرفعال
fumbiology.um.ac.irغیرفعال
fumsportacademy.um.ac.irآكادمي ورزش دانشگاه فردوسي مشهددانشکده علوم ورزشیاستاتیک
coop.um.ac.irطرح کواپ دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
adabiyat-lib.um.ac.irکتابخانه دانشكده ادبياتدانشکده ادبیاتفعال
ebc.um.ac.irآزمايشگاه بيوپالايش زيست محيطيغیرفعال
csi.um.ac.irگروه مطالعات برنامه درسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعال
organoids.um.ac.irاولین سمپوزیم ملی آرگانوئیدهادانشکده علوماستاتیک
herdhealth.um.ac.irانجمن سلامت گله های شیریدانشکده دامپزشکیفعال
rgrc.um.ac.irهسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستاییدانشکده ادبیاتفعال
mam.um.ac.irمدیریت شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسیدانشکده مهندسیغیرفعال
iicee2019.um.ac.irششمين همايش آموزش مهندسي ايران :: iicee2019دانشکده مهندسیاستاتیک
shahab.um.ac.irسامانه شهاب دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
greenhouse.um.ac.irواحد ويژه خدمات تخصصي علوم باغباني و مهندسي فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهدغیرفعال
library2.um.ac.irمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیغیرفعال
nrl.um.ac.irآزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های کامپیوتری(NRL) دانشکده مهندسیفعال
milab.um.ac.irآزمايشگاه تصویر برداری پزشكیغیرفعال
iscisc2019.um.ac.irشانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایراندانشکده مهندسیاستاتیک
iecf.ssc.um.ac.irانجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
cpts.um.ac.irپژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
edrive.um.ac.irآزمايشگاه پژوهشي كنترل محركه هاي الكتريكي و مبدلهاي خورشيدي و باديمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
fual.um.ac.irFerdowsi University Aerodynamic Laboratoryمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
soealab.um.ac.irآزمايشگاه معماري سازماني سرويس گرادانشکده مهندسیفعال
flp_old.um.ac.irدانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه فردوسیغیرفعال
mat.um.ac.irگروه مهندس مواد و متالورژيدانشکده مهندسیفعال
en.theology.um.ac.irFaculty of Theology and Islamic Studiesدانشکده الهیاتفعال
wavelet.um.ac.irمركز پژوهشي موجكها و كاربردهاي انمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
mrdm.um.ac.irارتباط شهرداری با دانشگاهمعاونت اداری و مالیغیرفعال
aeen.um.ac.irآیین دانشجوییمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
vs.um.ac.irمعاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجوییفعال
fumlug.um.ac.irهمایش لینوکس فردوسیدانشکده مهندسیفعال
docs.vpb.um.ac.irمستندات معاونت طرح و برنامهمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال
faru.um.ac.irدانشکده معماری و شهرسازیدانشکده معماریفعال
dc.um.ac.irشورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
mashaal.um.ac.irبخش آموزش زبان عربي كالج دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتغیرفعال
cat.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
cslab.um.ac.irآزمایشگاه علوم شناختیدانشکده مهندسیغیرفعال
frlab.um.ac.ir آزمايشگاه مرجع مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
btlab.um.ac.irغیرفعال
ntlab.um.ac.irآزمايشگاه نانو تكنولوژيدانشکده مهندسیغیرفعال
biotechnologylab.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
clpa.um.ac.irچهارمين نشست روساي دانشگاه هاي ايران و جهان عربحوزه ریاستاستاتیک
gamelab.um.ac.irآزمایشگاه بازی های ریاضیدانشکده علوم ریاضیغیرفعال
mathstat-muni.um.ac.irدفتر همکاریهای علمی دانشکده علوم ریاضی و شهرداریدانشکده علوم ریاضیفعال
puremath.um.ac.irگروه آموزشی ریاضی محضدانشکده علوم ریاضیفعال
appliedmath.um.ac.irگروه آموزشی ریاضی کاربردیدانشکده علوم ریاضیفعال
statistics.um.ac.irگروه آموزشی آماردانشکده علوم ریاضیفعال
service-desk.um.ac.irمیزخدمت دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعغیرفعال
oldelc.um.ac.irمرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیمعاونت آموزشی غیرفعال
facnet.um.ac.irاطلاع رساني مديريت شبكه دانشكده هامعاونت آموزشیغیرفعال
game.um.ac.irانجمن علمی بازیهای رایانه‌ایمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
riog.um.ac.irپژوهشكده نفت و گازمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
robotics3.um.ac.irFum Robotics Labدانشکده مهندسیغیرفعال
esa.um.ac.irانجمن علمي انرژيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
ped.um.ac.irفلسفه تعلیم و تربیتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعال
ie.um.ac.ir گروه پژوهش اقتصاد اسلامیدانشکده الهیاتفعال
theo-ad.um.ac.irكيوسك دانشكده الهياتدانشکده الهیاتاستاتیک
theo-lib.um.ac.irکتابخانه دانشکده الهیاتدانشکده الهیاتغیرفعال
farhikhtegan.um.ac.irشبکه جامع دانشگاه ها، مراکز علمی فناوری استان خراسان رضویمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
libepl.um.ac.ir کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعال
segi.um.ac.irانجمن زمین شناسی اقتصادی ایراندانشکده ادبیاتفعال
rcps.um.ac.irپژوهشکده علوم گیاهیپژوهشکده علوم گیاهیفعال
ogp.um.ac.irخوشه نفت و گاز ،پتروشيمي دانشگاهمعاونت پژوهشیغیرفعال
gozinesh.um.ac.irهسته گزینشحوزه ریاستفعال
nano.um.ac.irدبیرخانه فناوری نانو استان خراسانمعاونت پژوهش و فناوریفعال
green-university.um.ac.irنخستین همایش بین المللی دانشگاه سبزحوزه ی ریاستاستاتیک
observatory.um.ac.irپایگاه رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعال
paleos.um.ac.irانجمن ديرينه شناسي ايراندانشکده علومفعال
stp.um.ac.irمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاهمعاونت پژوهش و فناوریفعال
rpt-lab.um.ac.irآزمايشگاه آزمون هاي قطعات پليمريمعاونت پژوهش و فناوریفعال
quran1.um.ac.irجشنواره قرآنیحوزه ی ریاستغیرفعال
osdce.um.ac.irقطب علمی داده های ترتیبی و فضاییدانشکده علوم ریاضیاستاتیک
ore.um.ac.irگروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایرانمعاونت پژوهش و فناوریفعال
ishm_old_domain.um.ac.irغیرفعال
voip-lab.um.ac.irآزمایشگاه تایید نمونه تجهیزاتIP-PBXدانشکده مهندسیفعال
ci2.um.ac.irمرکز نوآوری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
padafand.um.ac.irپدافندمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
basij.um.ac.irبسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستفعال
rtw2.um.ac.irهفته پژوهشمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
optlab.um.ac.irآزمايشگاه بهينه سازيدانشکده مهندسیفعال
summerschool.um.ac.irمدرسه تابستانيمعاونت آموزشیغیرفعال
brainresearch2017.um.ac.irمدرسه پاییزه دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیاستاتیک
moshaver.um.ac.ir مرکز مشاورهمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
ep.cef.um.ac.irحماسه هاي مصوردانشکده ادبیاتغیرفعال
old_centrallab.um.ac.irآزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد- نسخه قدیمیمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
hse.um.ac.irبرگزاري رويداد ملي سلامت، ايمني و زيست پاكمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیک
khim.um.ac.irباشگاه خانه صنعت ، معدن و تجارتحوزه ی ریاستغیرفعال
alsc.um.ac.irواحد ويژه خدمات تخصصي آزمايشگاهي دانشكده كشاورزيدانشکده کشاورزیفعال
prarchive.um.ac.irسرود دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستغیرفعال
esard2.um.ac.irانجمن علمي اقتصاد توسعه منطقه اي ايراندانشکده علوم اداری و اقتصادغیرفعال
fum-bike.um.ac.irدوچرخه هاي اشتراكيمعاونت اداری مالیغیرفعال
clfc.um.ac.irمركز زبان فرانسه كالج دانشكاهمعاونت آموزشیفعال
refahsalamat.um.ac.irمديريت رفاه و سلامت دانشجويانمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
surena.um.ac.irپروژه تيم خودروي فرمول دانشجوييدانشکده مهندسیاستاتیک
om.um.ac.irمسابقه ملي دانشجويي در حوزه مديريت عملياتدانشکده مهندسیاستاتیک
math.ssc.um.ac.irانجمن علمي علوم رياضيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
ilcrg.um.ac.irگروه پژوهش هاي ميان رشته اي زبان و فرهنگ كتيبهدانشکده ادبیاتفعال
iscsb.um.ac.irشاخه دانشجويي انجمن رمز ايران در دانشگاه فردوسي مشهددانشکده مهندسیاستاتیک
dcslab.um.ac.irازمايشگاه امنتي داده ها و ارتباطاتدانشکده مهندسیفعال
tto.um.ac.irمدیریت توسعه و انتقال فناوری معاونت پژوهش و فناوریفعال
hpc.um.ac.irمحاسبات سنگینمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال
college-epl.um.ac.irدفتر اموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسيدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاستاتیک
iso.um.ac.irاداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ریاستفعال
sanad.um.ac.irسامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
iriin.um.ac.irهماهنگ كننده ملي ارتباطات بين المللي ايران و هندحوزه ی ریاستاستاتیک
sp.um.ac.irگروه مطالعات و برنامه ريزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
math4all.um.ac.irریاضی برای همهدانشکده علوم ریاضیغیرفعال
vcs2.um.ac.irگروه مطالعات وبرنامه ریزی مديريت فرهنگي و اجتماعیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
reman-lab.um.ac.irآزمایشگاه انرژي هاي تجديد پذير، مغناطيس و نانوتكنولژيدانشکده علومغیرفعال
ssc2.um.ac.irشوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشجوييمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
college.um.ac.irکالج دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعال
moj.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجویی مهندسي آبمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
politics.um.ac.irگروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم اداری و اقتصادغیرفعال
vma.um.ac.irآزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و آنالیز مودالدانشکده مهندسیفعال
fatiguelab.um.ac.irآزمايشگاه مكانيك شكست و خستگيدانشکده مهندسیفعال
shahabform.um.ac.irفرم های شهابمعاونت آموزشیفعال
ne.um.ac.irآزمايشگاه الكترونيك آلي و سلولهاي خورشيديمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
emc.um.ac.irآزمايشكاه سازگاري الكترومغناطيسي و فناوري مدارهاي ريزموجدانشکده مهندسیاستاتیک
sportedu.um.ac.irدانشکده علوم ورزشی - دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم ورزشیفعال
imel.um.ac.irسايت جنبش رهبري آموزشي دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
nrc.um.ac.irهسته ي پژوهشي علوم و فناوري نانو دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
lawclinic.um.ac.irکلینیک حقوقی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده حقوقفعال
sciip2.um.ac.irقطب علمي رايانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
geoforall.um.ac.irتفاهم نامه بين المللي Geo For Allحوزه ی ریاستفعال
ctpl.um.ac.irمرکز بین المللی آموزش زبان فارسیحوزه ی ریاستفعال
composite.um.ac.irهسته پژوهشي كامپوزيت دانشگاه فردوسيمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
ce.um.ac.irگروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
agriculture.um.ac.irدانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیفعال
gamejam-blog.um.ac.irمسابقه برنامه نويسي بازيها گروه كامپيوتر دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیغیرفعال
mathstat.um.ac.irدانشکده علوم ریاضیدانشکده علوم ریاضیفعال
theology2.um.ac.irدانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهریدانشکده الهیات استاتیک
ssi.um.ac.irانجمن رسوب شناسی ایراندانشکده علومفعال
erftc.um.ac.irواحد ویژه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیاستاتیک
lawpolitics.um.ac.irدانشكده علوم و علوم سياسيدانشکده حقوقغیرفعال
mmplab.um.ac.irآزمايشگاه خواص مكانیكی مواددانشکده مهندسیفعال
vpr_old.um.ac.irمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
edf.um.ac.irاداره حفاظت فیزیکی و انتظاماتحوزه ی ریاستفعال
faru.en.um.ac.irدانشكده معماري، شهرسازي و هنر اسلاميدانشکده معماریغیرفعال
tsfum.um.ac.irدوره دكتري تخصصي مطالعات ترجمهدانشکده ادبیاتفعال
aka.um.ac.irآزمايشگاه اندازه گيري و كاليبراسيون ابعاديدانشکده مهندسیفعال
library.um.ac.irکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
fea.um.ac.irدانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم اداری و اقتصادفعال
mplab.um.ac.irآزمايشگاه تحقيقاتي خواص مكانيكي مواد و آزمايشگاه مكانيكي انرژي باددانشکده مهندسیغیرفعال
wmpm.um.ac.irهمایشهای منابع آب دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیغیرفعال
reg2.um.ac.irمعاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیغیرفعال
iprlab.um.ac.irآزمايشگاه حفاظت صنعتيغیرفعال
modarresin.um.ac.irانجمن اسلامي مدرسين دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستغیرفعال
ssa_old.um.ac.irشوراي دبيران انجمن هاي علميغیرفعال
efc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی مسابقات مهندسی EFCمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیک
eco.um.ac.irگروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاددانشکده علوم اداری و اقتصادغیرفعال
civil.ssc.um.ac.irانجمن علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
cooshesh.um.ac.irطرح كوششغیرفعال
vet.um.ac.irدانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسیدانشکده دامپزشکیفعال
faru1.um.ac.irدانشكده معماري، شهرسازي و هنر اسلامي- نسخه قبلیدانشکده معماری و شهرسازیغیرفعال
iish.um.ac.irپژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانیمعاونت پژوهش و فناوریفعال
press.um.ac.irانتشارات دانشگاه فردوسیمعاونت پژوهش و فناوریفعال
basfum.um.ac.irحوزه ی ریاستغیرفعال
psy-clinic.um.ac.irپلي كلينيك دانشكده علوم تربيتي و روان شناسيدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعال
valorization.um.ac.irمركز ارزش آفريني دانشكده مهندسيدانشکده مهندسیغیرفعال
political.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي گروه علوم سياسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
rcam.um.ac.irمركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزيدانشکده کشاورزیفعال
sqlab.um.ac.irآزمايشگاه كيفيت نرم افزاردانشکده مهندسیفعال
rd-center.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
multi_host3.um.ac.irسایت تستی مجموعهغیرفعال
phisci.um.ac.irهسته پژوهشی فلسفه علمدانشکده علومغیرفعال
Safaru.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشكده معماري و شهرسازيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
itcs-center.um.ac.irمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
Food.ssc.um.ac.irانجمن علمي مهندسي صنايع غذايي دانشكده كشاورزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
management.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی مدیریتمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
edit.um.ac.irخدمات حرفه اي حوزه معاونت پژوهشيمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
chem.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی شیمیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
fgsa.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی زمين شناسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
ee.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي برقمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
arithland.um.ac.irشهر رياضيدانشکده علوم ریاضیغیرفعال
emei2016.um.ac.irدومین جشنواره سالانه کارآفرینی، کسب و کار و صنایع مهندسیدانشکده مهندسیاستاتیک
sanad2.um.ac.irسند - سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
cnukr.um.ac.irموسسه علم و فناوری استان خراسان رضویحوزه ی ریاستاستاتیک
sci.um.ac.irدانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعال
ict2.um.ac.irمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعغیرفعال
green.um.ac.irدانشگاه سبزدانشکده کشاورزیفعال
olympiad13.um.ac.irالمپیاد ورزشی دانشجویان کشوردانشکده علوم ورزشیاستاتیک
fumaac.um.ac.irكانون نجوم آماتوري دانشگاه فردوسيدانشکده علومغیرفعال
rayan.um.ac.irهسته پژوهشي علوم اعصاب و رفتار راياندانشکده علومفعال
energy.um.ac.irبهینه سازی مصرف آب و انرژیحوزه ی ریاستاستاتیک
farhikhte.um.ac.irموسسه توسعه علمي فناوري فرهيختگان استان خراسان رضويحوزه ی ریاستغیرفعال
elc2.um.ac.irمركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد- نسخه قبلیمعاونت آموزشیاستاتیک
helalahmar2.um.ac.irكانون هلال احمر دانشگاه فردوسي مشهدحوزه ریاستغیرفعال
vpb_old.um.ac.irمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعغیرفعال
geographydept.um.ac.irگروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتفعال
vmlab.um.ac.irآزمايشگاه سيستمهاي بينايي-حركتيدانشکده مهندسیاستاتیک
mathstat2.um.ac.irدانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسیدانشکده علوم ریاضیغیرفعال
8thharekat.um.ac.irهشتمين جشنواره ملي حركتغیرفعال
iagrp.um.ac.irانجمن جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در ايراندانشکده ادبیاتاستاتیک
c-taamol.um.ac.irشوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستغیرفعال
vetabortion_old.um.ac.irقطب علمی سقط جنين دانشکده دامپزشکی-نسخه قبلیدانشکده دامپزشکیغیرفعال
sport.um.ac.irمدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
chem.um.ac.irگروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعال
geo.um.ac.irگروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعال
bio.um.ac.irگروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعال
phy.um.ac.irگروه فيزيك دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومفعال
prlab.um.ac.irPattern Recognition Lab, FUMدانشکده مهندسیغیرفعال
jame_shenasi.ssc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي گروه علوم اجتماعي دانشكده ادبيات وعلوم انسانيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
oir2.um.ac.irمعاونت پژوهش وفناوریغیرفعال
docs2.vpb.um.ac.irفرایندهای مستند شده معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیاستاتیک
shahrsazi.ssc.um.ac.irنجمن علمي – دانشجويي گروه شهرسازي دانشكده معماري و شهرسازيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
tarhino.ssc.um.ac.irانجمن هاي علمي - دانشجويي بين رشته اي تحول در علوم انسانيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
gsrc2.um.ac.irهسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستاییمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
college.sportedu.um.ac.irدفتر آموزش هاي عالي آزاد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشيدانشکده علوم ورزشیغیرفعال
khev.um.ac.irهیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان رضویحوزه ی ریاستفعال
saybanemehr.um.ac.irسایبان مهرحوزه ی ریاستفعال
vs2.um.ac.irمعاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
mali.vpa.um.ac.irمعاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری مالیغیرفعال
vcc.ssc.um.ac.irانجمن هاي علمي - دانشجويي دانشكده دامپزشكيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
ostadan.um.ac.irمجمع صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهدحوزه ی ریاستفعال
grc.um.ac.irمركز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب)معاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
herdhealth.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجویی سلامت گله هاي شيريمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
fib.um.ac.irپژوهشکده زیست فناوری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
pooyesh.um.ac.irاولين جشنواره ي پژوهشي و فناورانه ي پويشمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
cophos.um.ac.irهسته پژوهشي فلسفه علممعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
lawfea.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجویی حقوقمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
lis2.um.ac.irگروه علم اطلاعات و دانش شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاستاتیک
intr.um.ac.irمدیریت همکاریهای علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانیحوزه ی ریاستفعال
psychoclinic.um.ac.irکلینیک روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیغیرفعال
itsairan.khr.um.ac.irانجمن علمي گردشگري ايران شعبه خراسان رضويدانشکده ادبیاتغیرفعال
vpap2.um.ac.irمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیل دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیغیرفعال
basij2.um.ac.irبسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد-نسخه قبلیحوزه ریاستغیرفعال
sug.um.ac.irنظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیاستاتیک
smc.um.ac.irسمینارهای ملی دانشجویی ایرانمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
isa.um.ac.irانجمن جامعه شناسي ايراندانشکده ادبیاتغیرفعال
edu.um.ac.irمدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعال
rtw.um.ac.irهفته پژوهشمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
che.um.ac.irگروه مهندسی شیمیدانشکده مهندسیفعال
theatre.um.ac.irكانون تئاتر دانشگاه فردوسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیک
visualarts.um.ac.irكانون هنرهاي تجسمي دانشگاه فردوسي مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
light2015.um.ac.irسال جهاني نوردانشکده علومغیرفعال
farhangi.um.ac.irمدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییفعال
socialsciences.um.ac.irگروه علوم اجتماعيدانشکده ادبیاتفعال
zabanshenasi.um.ac.irگروه زبانشناسيدانشکده ادبیاتفعال
tarikhnegar.um.ac.irگروه تاريخدانشکده ادبیاتفعال
gs2c.um.ac.irگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتاستاتیک
russiandept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات روسيدانشکده ادبیاتفعال
arabicdept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات عربيدانشکده ادبیاتفعال
farsidept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات فارسيدانشکده ادبیاتفعال
frenchdept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات فرانسهدانشکده ادبیاتفعال
engdept.um.ac.irگروه زبان و ادبيات انگليسيدانشکده ادبیاتفعال
faunairanica.um.ac.irچك ليست گونه هاي جانوريدانشکده علوماستاتیک
ddc.ssc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي طراحي ديجيتالمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
zaer.um.ac.irستاد عمره و عتبات دانشگاه های خراسان رضویحوزه ی ریاستفعال
arshian.um.ac.ir شهداي دانشگاه فردوسيحوزه ی ریاستفعال
deptfr.um.ac.irگروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیاتغیرفعال
ru.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعال
zh.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعال
de.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعال
ar.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعال
en.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعال
fa.iso.um.ac.irمدیریت همکازیهای علمی و بین المللیحوزه ی ریاستغیرفعال
gabsiss.um.ac.ir مدلسازی عامل محور GABSISSدانشکده ادبیاتاستاتیک
rtcb2.um.ac.irهسته پژوهشي فناوري بيومولكول هادانشکده علومغیرفعال
sustainability.um.ac.irهسته پژوهشي توسعه پايدارمعاونت پژوهش و فناوریغیرفعال
iso_old.um.ac.irاداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد- نسخه قبلیحوزه ریاستغیرفعال
adabiyat.um.ac.irدانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتىدانشکده ادبیاتفعال
mahd.um.ac.irدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعال
maaref.um.ac.irگروه آموزشی معارف اسلاميدانشکده الهیاتغیرفعال
religion.um.ac.irگروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقيدانشکده ادبیاتغیرفعال
quran2.um.ac.irگروه آموزشی علوم قرآن و حديثدانشکده ادبیاتغیرفعال
tarikh.um.ac.irگروه آموزشی تاريخ تمدن و فرهنگ اسلاميدانشکده ادبیاتغیرفعال
philosophy.um.ac.irگروه آموزشی فلسفه و حكمت اسلاميدانشکده الهیاتفعال
dc1.um.ac.ir شورای انضباطی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیغیرفعال
harekat_temp.um.ac.irمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
ae.soils.ssc.um.ac.irنجمن علمي – دانشجويي گروه خاك شناسي دانشكده كشاورزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
elecfum.scc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي مهندسي برقمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
shahed.um.ac.irاداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگرحوزه ی ریاستفعال
khrwc.um.ac.irهمیاران آب استان خراسان رضویدانکشده کشاورزیفعال
groups.um.ac.irسایت گروه آموزشیمعاونت آموزشیغیرفعال
nanotech.ssc.um.ac.irانجمن علمي – دانشجويي بين رشته اي نانومعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
cadcamlab2.um.ac.irCAD CAM Laboratoryدانشکده مهندسیاستاتیک
food.um.ac.irمجتمع صنايع غذايي گروه علوم و صنايع غذاييدانشکده کشاورزیغیرفعال
nciid1.um.ac.irکنگره ملی آبیاری و زهکشی ایرانمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
aerospace.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي هوافضامعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
anahyd.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی آبمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
rdzi.um.ac.irگروه پژوهشی نوآوری های جانور شناختیدانشکده علومغیرفعال
basijasatid.um.ac.irبسیج اساتیدحوزه ی ریاستاستاتیک
cs.um.ac.irهسته پژوهشي علوم شناختي دانشكده روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاستاتیک
epl.um.ac.irدانشکده علوم تربیتی و روان شناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیفعال
vpap.um.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت آموزشیفعال
labs.um.ac.irشبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
metallurgy.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي مهندسي متالورژي و موادمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
rcurp.um.ac.irمرکز پژوهشی مطالعات شهری و منطقه ای شمال شرق کشورمعاونت پژوهش و فناوریفعال
fucmp.um.ac.irدفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستفعال
eng.um.ac.irدانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
geo.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي جغرافيامعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
enheraf.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي علوم اجتماعي - انحرافاتمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
anim.um.ac.irگروه علوم دامی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیفعال
robotics2.um.ac.irFum Robotics Labدانشکده مهندسیغیرفعال
nashriyat.um.ac.irدوازدهمين گردهمايي مديران مسئول نشريات دانشگاه هاي كشورمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیک
civil.um.ac.irگروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
theology.um.ac.irدانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری مشهددانشکده الهیاتفعال
vam.um.ac.irصندوق وام و تسهيلات مالي انتظاماتحوزه ی ریاستغیرفعال
cesc.um.ac.irقطب علمي گياهان زراعي ويژهدانشکده کشاورزیفعال
karafarini2.um.ac.irمدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ریاستغیرفعال
siprg.um.ac.irآزمايشگاه تحقيقاتي پردازش سيگنال و تصويردانشکده مهندسیفعال
harkat8.um.ac.irهشتمین جشنواره ملی حرکتمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییاستاتیک
herasat.um.ac.irمدیریت حراستحوزه ی ریاستفعال
emamreza.um.ac.irكانون امام رضا عليه السلاممعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
sscstartup.um.ac.irبرنامه استارتاپمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
multi_host2.um.ac.irسایت تستی مجموعهغیرفعال
agrecon.um.ac.irگروه اقتصاد كشاورزي"دانشکده کشاورزیغیرفعال
psy.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي روانشناسيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
nlin.um.ac.irآزمایشگاه فیزیک غیر خطیدانشکده علومغیرفعال
bioclub.ssc.um.ac.irانجمن علمي مهندسي مكانيك ماشين آلات كشاورزيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
oip.um.ac.irمدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
fiqh.um.ac.irگروه آموزشي فقه و مباني حقوق اسلاميدانشکده الهیاتغیرفعال
hpclab.um.ac.irHigh Performance Computing Laboratory (HPCLab)دانشکده مهندسیفعال
ordoofum.um.ac.irستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
ziyaratfum.um.ac.irحوزه ی ریاستغیرفعال
faru.fa.um.ac.irدانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده معماریغیرفعال
ee.um.ac.irگروه برق دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
vetmed.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي دامپزشكيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
tmel.um.ac.irدانشکده مهندسیغیرفعال
mech.um.ac.irگروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
ce2.um.ac.irغیرفعال
eva.um.ac.irحوزه ی ریاستغیرفعال
appliedzoology.um.ac.irمرکز پژوهشی جانور شناسی کاربردیدانشکده علومفعال
confnews.um.ac.irبانک مقالات و پایگاه خبری همایش های دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریاستاتیک
igc.um.ac.irآموزش شیمی - دانشگاه فردوسی مشهددانشکده علومغیرفعال
razavi.um.ac.irهمايش ملي سيره و معارف رضويدانشکده الهیاتاستاتیک
meteo.um.ac.irداده های بادسنجی و توربین های بادی هواخورشیدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
inde.um.ac.irگروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیفعال
sshi.um.ac.irمرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت پژوهش و فناوریفعال
asrl.um.ac.irدانشکده مهندسیغیرفعال
cef.um.ac.irقطب علمی فردوسي و شاهنامهدانشکده ادبیاتفعال
eiarg.um.ac.irگروه پزوهشی آنالیز تصاویر چشمدانشکده مهندسیاستاتیک
css.um.ac.irمركز مطالعات اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهددانشکده ادبیاتغیرفعال
ddems.um.ac.irDependable Distributed Embedded Systems (DDEmS) Labratoryدانشکده مهندسیفعال
mathstat.ssc.um.ac.irانجمن علمي - دانشجويي آمارمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
tarikhnegar.um.ac.irگروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشکده ادبیاتفعال
vpa.um.acمعاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری مالیفعال
ctpl.ic.um.ac.irمرکز بین المللی آموزش زبان فارسیحوزه ی ریاستفعال
pathogen.ssc.um.ac.irانجمن علمي دانشجويي گياه پزشكيمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
faf.um.ac.irبنیاد دانشگاهی فردوسیبنیاد دانشگاهیفعال
nahad.um.ac.irنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهدحوزه ی ریاستفعال
myce.um.ac.irگروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکده مهندسیغیرفعال
talent.um.ac.irاستعدادهای درخشان-قدیمیمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
padafand.ssc.um.ac.irانجمن علمی دانشجویی پدافند غیر عاملمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییغیرفعال
refahee.um.ac.irمرکز رفاهیمعاونت اداری مالیغیرفعال
mvlab.um.ac.irMachine Vision Laboratoryدانشکده مهندسیفعال
fnre.um.ac.irدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستفعال
websiteinfo.um.ac.irسامانه اطلاع رسانی وبگاههای دانشگاه فردوسی مشهدمعاونت توسعه و برنامه ریزیفعال